Tập bản đồ Nông nghiệp Việt Nam này lần đầu tiên kết hợp số liệu thống kê nông nghiệp chi tiết từ Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thuỷ sản 2001 với số liệu hệ thống thông tin địa lý (GIS) trên diện hẹp. Nhiều biến của cuộc Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thuỷ sản 2001 đã được phân tích và trình bày dưới dạng bản đồ cấp xã. Số liệu thống kê nông nghiệp trong tập bản đồ này được sử dụng để cung cấp bức tranh tổng quát về đặc điểm địa lý của sản xuất nông nghiệp trong nông thôn Việt Nam.

 

Tập bản đồ được xây dựng với sự hợp tác của Vụ Thống kê Nông, Lâm, Thuỷ sản - Tổng cục Thống kê Việt Nam và Quĩ Sáng kiến chính sách chăn nuôi vì người nghèo (PPLPI) của tổ chức Nông lương Quốc tế (FAO). Tập bản đồ được tài trợ bởi cơ quan Hợp tác Phát triển Thuỵ Sỹ (SDC) và PPLPI.

 

Thực hiện bởi:

 

Cục Chăn nuôi Thú y 

Tổ chức Nông lương quốc tế (FAO)

 

Vụ Thống kê nông, lâm, thủy sản

Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO)

 

Biên tập:

Tham gia viết lời bình:

  • Nguyễn Sinh Cúc (GSO)
  • Lê Trung Hiếu (GSO)
  • Michael Epprecht (PPLPI)
  • Timothy Robinson (PPLPI)
  • Lê Thị Phi Vân (IPSARD)
  • Phạm Quang Vinh (GSO)
  • Lưu Văn Vĩnh(GSO)

Tài trợ:

 

Cục Chăn nuôi Thú y 

Tổ chức Nông lương quốc tế (FAO)