Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Safe handle has been closedselect * from an_pham where nhom_an_pham='hồ tiêu|pepper' and active=1 and ten_an_pham<>'' order by ngay_phat_hanh desc
Máy chủ đang bận xin nhấn F5 để tải lại
Báo cáo hồ tiêu
Liên lạc với phòng khách hàng:
SĐT: 04.3.9725153 hoặc 01288.256.256
Fax: 04.9726949
Email:banhang_agro@yahoo.com
Báo cáo phân tích thị trường
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ