Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Những thành tựu đã đạt được trong mục tiêu phát triển NNNT VN
20 | 06 | 2007

Mục tiêu

Các chỉ tiêu

Thành tựu đạt được

2002

Phát triển (%)

Tốc độ phát triển GDP NN

4-4.5

4.1

Đóng góp của NN vào tổng GDP

16-17

67

Đóng góp của NN tạo việc làm

23-24

67

Giảm nghèo NT (%)

Dân số NT sống dưới mức nghèo (chuẩn quốc tế)

24

35.6

Dân số NT thiếu LT

4

13.6

Bảo vệ MT bền vững (%)

Độ che phủ rừng

38-43

36

Dân NT tiếp cận nước sạch

60-85

40

CSHT NT (%)

Xã nghèo nhất có CSHT NT cơ bản

75-100

56

Xã nghèo nhất có điện

77.6

85

Xã nghèo nhất có đường GT đến TT xã

100

94

Thuỷ điện kiên cố/tạm thời

80/50

81

Xã nghèo nhất có bưu điện

100

76

Tạo việc làm (%)

Sử dụng lao động nông thôn vào năm 2005 và 2010

80-85

75

Nguồn: Báo cáo CPRSG và Niên giám Thống kêBáo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ