Kết nối nghiên cứu với thực tiễn

Báo cáo Nông thôn

# Tên ấn phẩm Ngôn ngữ Ngày phát hành Số trang Giá bán
ho tro truc tuyen hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : Đt: 04.3.9725153 - fax: 04.9726949 email:banhang_agro@yahoo.com  
1   Inter-and intra-farm land Fragmentation in Vietnam  Tiếng Anh  15/08/2013  113  Liên hệ 012.88.256256
2   Báo cáo thường niên Phát triển nông thôn Việt Nam 2008 và Triển vọng 2009 (TA)  Tiếng Anh  08/07/2009  104  Liên hệ 012.88.256256
3   Báo cáo thường niên Phát triển nông thôn Việt Nam 2008 và triển vọng 2009 (TV)  Tiếng Việt  06/03/2009  102  Liên hệ 012.88.256256