Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tình hình xuất khẩu cà phê của Bờ Biển Ngà 9 tháng đầu vụ 2007/08
29 | 07 | 2008
Theo số liệu thống kê của Hải quan Bờ Biển Ngà, trong 9 tháng đầu vụ 2007/08 (tháng 10/07 – tháng 6/08), Bờ Biển Ngà đã xuất khẩu 96.234 tấn cà phê robusta, giảm nhẹ so với 96.398 tấn cùng kỳ vụ trước.
Sản lượng cà phê của Bờ Biển Ngà hằng năm chiếm khoảng 2% tổng sản lượng toàn cầu và nước này giữ vị trí thứ hai về sản xuất cà phê ở khu vực châu Phi sau Ethiopia.
Vụ cà phê của Bờ Biển Ngà kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 9 năm sau và thu hoạch rộ vào thời gian từ tháng 1 đến tháng 5.
Dưới đây là một số số liệu thống kê:
1) Bảng số liệu xuất khẩu cà phê chưa chế biến của Bờ Biển Ngà qua các cảng trong tháng 6/08 và 9 tháng đầu vụ 2007/08.

Đơn vị tính: Tấn

Cảng
Tháng 6/08
Tháng 6/07
9 tháng đầu vụ 2007/08
9 tháng đầu vụ 2006/07
Abidjan
9.734
8.419
69.798
71.307
.San Pedro
442
221
6.541
6.990
Tổng
10.176
8.640
76.339
78.297

2) Bảng số liệu xuất khẩu cà phê hoà tan qua cảng Abidjan trong tháng 6/08 và 9 tháng đầu vụ 2007/08.
Đơn vị tính: Tấn
Tháng 6/08
Tháng 6/07
9 tháng đầu vụ 2007/08
9 tháng đầu vụ 2006/07
Khối lượng
861
1.016
7.652
6.962Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường