Kết nối nghiên cứu với thực tiễn

Báo cáo Sắn

# Tên ấn phẩm Ngôn ngữ Ngày phát hành Số trang Giá bán
ho tro truc tuyen hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : Đt: 04.3.9725153 - fax: 04.9726949 email:banhang_agro@yahoo.com  
1   Báo cáo thường niên ngành hàng sắn và các sản phẩm từ sắn năm 2013  Tiếng Việt  03/01/2014  60  Liên hệ 012.88.256256
2   Báo cáo ngành hàng sắn Việt Nam Quý 3 năm 2013  Tiếng Việt  23/10/2013  50  Liên hệ 012.88.256256
3   Báo cáo ngành hàng sắn Việt Nam 6 tháng đầu năm 2013  Tiếng Việt  05/08/2013  65  Liên hệ 012.88.256256
4   Báo cáo ngành hàng sắn Việt Nam 4 tháng đầu năm 2013  Tiếng Việt  15/05/2013  50  Liên hệ 012.88.256256
5   Báo cáo Thường niên Ngành hàng Sắn Việt Nam năm 2012 và Triển vọng năm 2013  Tiếng Việt  05/02/2013  74  Liên hệ 012.88.256256
6   BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG SẮN VÀ TINH BỘT VIỆT NAM NĂM 2011 VÀ TRIỂN VỌNG 2012 (TA)  Tiếng Anh  22/05/2012  46  Liên hệ 012.88.256256
7   Báo cáo Thường niên Ngành hàng Sắn và Tinh bột sắn Việt Nam năm 2011 và Triển vọng năm 2012  Tiếng Việt  23/04/2012  46  Liên hệ 012.88.256256
8   BÁO CÁO SẮN VÀ TINH BỘT SẮN QUÝ 3 NĂM 2009 (TA)  Tiếng Anh  23/12/2009  55  Liên hệ 012.88.256256
9   Báo cáo sắn và tinh bột sắn quý 3 năm 2009 (TV)  Tiếng Việt  29/09/2009  50  Liên hệ 012.88.256256