Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cơ chế thống kê thông tin trợ cấp trồng cây lương thực Trung Quốc sẽ được xây dựng từng bước
08 | 08 | 2007
Để tăng cường hơn nữa quản lý trợ cấp cho nông dân trồng cây lương thực, đảm bảo chính sách trợ cấp được thực hiện triệt để và cung cấp căn cứ quyết sách khoa học cho việc ấn định chính sách điều chỉnh kiểm soát và trợ cấp lương thực sau này, Bộ Tài chính Trung Quốc quyết định bắt đầu từ năm nay từng bước xây dựng cơ chế trợ cấp cho nông dân trồng cây lương thực và thống kê thông tin liên quan, đẩy mạnh xây dựng trang web về trợ cấp nông dân Trung Quốc. Hiện nay, công việc này đang tiến triển thuận lợi.

Trợ cấp cho nông dân trồng cây lương thực và những thông tin liên quan bao gồm bốn phần là thông tin cơ sở của hộ nông dân, tình hình nông dân nhận khoán ruộng đất, tình hình trồng cây lương thực của nông dân và tình hình trợ cấp trực tiếp cho nông dân trồng lương thực. Phạm vi trợ cấp cây nông dân trồng lương thực và thống kê thông tin liên quan gồm các hộ nông dân trồng cây lương thực đã hưởng chính sách trợ cấp lương thực hiện hành (hiện nay chỉ có trợ cấp trực tiếp lương thực và trợ cấp tổng hợp), các đơn vị sản xuất nông nghiệp ngoài nông dân ra. Những đơn vị khác sẽ hưởng chính sách trợ cấp lương thực hiện hành còn bao gồm nông trường, lâm trường, binh đoàn sản xuất xây dựng Tân Cương v.v.

Theo quy hoạch, trước tháng 2-2007, sẽ hoàn thành các công tác thống kê thông tin, lưu trữ số liệu, đối chiếu xác nhận. Trước tháng 3-2007, Trung Quốc sẽ hoàn thành công tác báo cáo tra cứu số liệu trên mạng In-tơ-nét.

Để bảo vệ lợi ích của nông dân trồng cây lương thực, thúc đẩy sản xuất lương thực của Trung Quốc, đảm bảo an ninh lương thực nhà nước, căn cứ theo sự sắp xếp thống nhất của Quốc vụ viện Trung Quốc, từ năm 2004, Trung Quốc đã thực hiện trợ cấp trực tiếp cho nông dân trồng cây lương thực, gọi tắt là trợ cấp trực tiếp lương thực. Trên cơ sở đảm bảo sự ổn định của chính sách trợ cấp trực tiếp lương thực vốn có, năm 2006 lại thực hiện trợ cấp trực tiếp tổng hợp cho nông dân trồng lương thực theo sự tăng trưởng chi phí dự toán của tư liệu sản xuất nông nghiệp như dầu ma-dút, phân hoá học v.v, gọi tắt là trợ cấp trực tiếp tổng hợp.

Theo yêu cầu về xây dựng cơ chế thống kê trợ cấp hộ nông dân trồng cây lương thực và những thông tin liên quan, sẽ hoàn thành công tác thống kê những thông tin liên quan của năm 2006 trước tháng 3-2007, ấn định cơ chế thống kê trợ cấp nông dân trồng lương thực và những thông tin liên quan, xây dựng trang web trợ cấp cho nông dân Trung Quốc. Căn cứ nhu cầu công tác thực tế của những năm tới sẽ từng bước hoàn thành hệ thống chỉ tiêu thống kê, tổng thể trợ cấp liên quan tới nông nghiệp, tăng cường quản lý thông tin liên quan tới nông nghiệp, hình thành mặt bằng thông tin dịch vụ công cộng trên trang web để phục vụ cho nông thôn, nông nghiệp và nông dân, thúc đẩy việc xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa.

Việc xây dựng trang web trợ cấp nông dân Trung Quốc sẽ được đưa vào quy hoạch thống nhất "công trình tài chính-tiền tệ", lợi dụng đầy đủ mặt bằng, mạng lưới của "công trình tài chính-tiền tệ" và mạng lưới, cơ sở hạ tầng liên quan tới trợ cấp nông nghiệp mà các nơi đã xây dựng, tổng thể hơn nữa tài nguyên, nâng cao hiệu suất, tránh khỏi đầu tư trùng lặp và lãnh phí tài nguyên.

Năm nay là năm đầu tiên thực hiện cơ chế thống kê hàng năm về thông tin trợ cấp lương thực. Bộ Tài chính Trung Quốc yêu cầu thống kê toàn diện tình hình trợ cấp lương thực từ năm 2004 đến năm 2006, phản ánh hoàn chỉnh và chính xác. Cùng với sự quy phạm và hoàn thiện của cơ chế trợ cấp lương thực cũng như phổ cập sử dụng hệ thống thông tin trang web trợ cấp nông nghiệp, sau này hàng năm từng bước thực hiện báo cáo cập nhật thông tin trợ cấp lương thực, thực hiện quản lý tình hình trợ cấp lương thực.

Bộ Tài chính Trung Quốc yêu cầu phải tích cực thúc đẩy xây dựng hệ thống thông tin trang web trợ cấp nông dân. Các nơi cần phải theo yêu cầu "thống nhất quy cách, cùng một trang web, chia sẻ tài liệu, thông tin thông suốt", phải sử dụng phần mềm quản lý thống nhất trên nguyên tắc thu tập số liệu cơ sở, thực hiện chia sẻ số liệu trong cả nước về quản lý thông tin trợ cấp cho nông dân trồng cây lương thực và những thông tin liên quan, phản ánh tình hình thông tin của nông dân trồng cây lương thực, giám sát cập nhật tình hình thực hiện trợ cấp.

 Theo Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc
Báo cáo phân tích thị trường