Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Người bị thu hồi đất cho dự án được tăng hỗ trợ
09 | 03 | 2009
Nhà nước sẽ tăng cả hình thức và mức hỗ trợ cho người bị thu hồi đất - đó là tinh thần dự thảo nghị định quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Bộ Tài nguyên & Môi trường sắp trình Chính phủ.

Theo đó, nếu bị thu hồi đất ở sẽ được hỗ trợ di chuyển và hỗ trợ tái định cư. Với người bị thu hồi đất nông nghiệp được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo nghề và chuyển đổi việc làm. Kể cả thu hồi vườn ao không được công nhận là đất ở và đất nông nghiệp cũng sẽ được hỗ trợ.

Gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khi bị thu hồi 30 - 70 phần trăm diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng, được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian sáu tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở.

Trường hợp phải di chuyển đến địa bàn khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn thời gian hỗ trợ tối đa là 24 – 36 tháng. Mức hỗ trợ được tính bằng tiền tương đương 30 kg gạo/tháng theo thời giá trung bình tại thời điểm hỗ trợ của địa phương.

Trường hợp bị thu hồi trên 70 phần trăm diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở.

Gia đình, cá nhân khi bị thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư và đất vườn, ao không được công nhận là đất ở, nếu không có đất để bồi thường, ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ thêm.

Cụ thể đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở trong khu dân cư, đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở riêng lẻ, đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà dọc kênh mương và tuyến đường giao thông, được hỗ trợ bằng 20-50 phần trăm giá đất ở của thửa đất ở đó, diện tích được hỗ trợ không quá năm lần hạn mức giao đất ở tại địa phương.

Đối với đất nông nghiệp trong địa giới hành chính phường, trong khu dân cư thuộc thị trấn, khu dân cư nông thôn, thửa đất nông nghiệp tiếp giáp với ranh giới phường, ranh giới khu dân cư, được hỗ trợ bằng 20 - 50 phần trăm giá đất ở trung bình của khu vực có đất thu hồi theo quy định trong bảng giá đất của địa phương; diện tích hỗ trợ cũng không quá năm lần hạn mức giao đất ở tại địa phương.

Nhằm hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho người bị thu hồi đất, nhà nước sẽ hỗ trợ bằng tiền từ 1,5 -5 lần giá đất nông nghiệp trên toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi. Ngoài ra, có đất thu hồi còn được hỗ trợ bằng đất ở hoặc nhà ở hoặc đất dịch vụ đối với các địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.

Nhà ở, công trình bị phá dỡ bồi thường ra sao?

Nhà ở, đất ở tái định cư được thực hiện theo nhiều cấp nhà, nhiều mức diện tích khác nhau phù hợp với mức bồi thường và khả năng chi trả của người được tái định cư.

Các gia đình, cá nhân, khi bị thu hồi đất ở, sẽ được giao đất ở, nhà ở tái định cư theo suất tái định cư tối thiểu. Nếu đất ở nhà ở mới được giao có giá trị lớn hơn số tiền được bồi thường, hỗ trợ, gia đình, cá nhân sẽ được hỗ trợ khoản chênh lệch đó.

Gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất ở, nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà tự lo chỗ ở ngoài khu tái định cư tập trung được hỗ trợ một khoản tiền bằng suất đầu tư hạ tầng tính cho một gia đình tại khu tái định cư tập trung.

Nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của gia đình, cá nhân trong diện thu hồi được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ Xây dựng ban hành. Mức giá trên được tính theo diện tích xây dựng của nhà, công trình nhân với đơn giá xây dựng mới do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của Chính phủ.

Đối với nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần mà phần còn lại không sử dụng được thì được bồi thường toàn bộ nhà, công trình.

Trường hợp bị phá dỡ một phần nhưng vẫn tồn tại và sử dụng được phần còn lại sẽ được bồi thường phần giá trị công trình bị phá dỡ và chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của nhà, công trình trước khi bị phá dỡ.  

Người thuộc diện hỗ trợ có nhu cầu được đào tạo, học nghề sẽ được nhận vào các cơ sở đào tạo nghề nhưng phải tự chi trả các khoản chi phí đào tạo. Đáng lưu ý là phương án đào tạo, chuyển đổi nghề được lập và phê duyệt đồng thời với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Trong quá trình lập phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, phải lấy ý kiến của người bị thu hồi đất thuộc đối tượng chuyển đổi nghề.Nguồn: Tiền Phong Online
Báo cáo phân tích thị trường