Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giữ vững 3,6 triệu ha trồng lúa trong cả nước
10 | 08 | 2010
Giữ vững 3,6 triệu ha trồng lúa trong cả nước là một trong những định hướng của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Dự án "Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 cấp quốc gia", trong đó phải đảm bảo vai trò của 2 vựa lúa trọng điểm của cả nước là đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng, nhằm đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu bền vững và lâu dài.

Đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long, dự kiến đến năm 2020 diện tích đất trồng lúa phải giữ được 1,755 triệu ha; đồng bằng sông Hồng ít nhất 560.000ha. Từ năm 2030 trở đi sẽ ổn định diện tích trồng lúa của hai vựa lúa này đạt gần 2,3 triệu ha; quy hoạch cụ thể diện tích đất trồng lúa cho các vùng trung du miền núi Bắc bộ, khu vực Bắc Trung bộ, duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Kể từ năm 2030, diện tích trồng lúa trong cả nước sẽ được giữ vững ở mức 3,6 triệu ha, trong đó đất chuyên lúa nước 3,2 triệu ha.

Trong tháng 8, Ban Chỉ đạo "Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 cấp quốc gia" sẽ thống nhất nội dung Báo cáo để lấy ý kiến các Bộ, ngành trước khi trình Chính phủ và Quốc hội. Quan điểm nhất quán trong kỳ quy hoạch sử dụng đất lần này là tập trung vào việc tạo bước chuyển biến mới trong công tác tổ chức lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất, nâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng đất các cấp, đảm bảo sử dụng đất hợp lý, đúng mục đích, tiết kiệm và bền vững.

Theo đó, có 13 chỉ tiêu sử dụng đất chính tại Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia 2020 sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua. Đó là xác định diện tích đất để sử dụng vào mục đích nông nghiệp, nhất là làm rõ diện tích đất lúa nước, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất khu bảo tồn thiên nhiên; xác định diện tích đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp như đất quốc phòng, đất an ninh, đất đô thị, đất để chôn lấp chất thải nguy hại, đất khu công nghiệp, đất phát triển hạ tầng có tầm quan trọng quốc gia, đất di tích danh thắng. Đặc biệt, việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 còn có một số chỉ tiêu mới như đất khu bảo tồn thiên nhiên, đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại.

 Theo TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường