Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mỹ: Chế biến cá da trơn tháng 8/2011 giảm
04 | 10 | 2011
Chế biến cá da trơn nuôi tại Mỹ trong tháng 8/2011 đạt 30,7 triệu pao, giảm 22% so với tháng 8/2010. Giá cá da trơn trung bình trả cho các nhà sản xuất là 1,28 USD/pao, tăng 2,5 xen so với tháng 7/2011 và tăng 48,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiêu thụ cá da trơn trong tháng 8/2011 đạt 14,2 triệu pao, giảm 30% so với cùng kỳ năm 2010. Tiêu thụ cá da trơn tươi đạt 4,36 triệu pao, giảm 36% so với tháng 8/2010, chiếm 31% tổng lượng tiêu thụ cá da trơn tại Mỹ. Tiêu thụ cá da trơn đông lạnh đạt 9,87 triệu pao, giảm 27% so với một năm trước, chiếm 69% tổng lượng tiêu thụ cá da trơn. Tiêu thụ cá da trơn nguyên con chiếm 16%, philê chiếm 61%, cắt miếng, cắt quân cờ và các sản phẩm giá trị gia tăng khác chiếm 23%. Lượng cá trong kho tăng 19% so với tháng 7/2011 nhưng giảm 40% so với cùng kỳ năm 2010.

So với tháng 8 năm ngoái, giá trung bình cá da trơn tươi và đông lạnh trong tháng 8/2011 là 3,65 USD/pao, tăng 1,13 USD; giá cá da trơn tươi là 3,66 USD/pao, tăng 1,2 USD; giá cá da trơn tươi nguyên con 2,61 USD/pao, tăng 1,03 USD; giá cá da trơn tươi phi lê 4,77 USD/pao, tăng 1,55 USD.

Cá da trơn đông lạnh được bán với giá 3,65 USD/pao, tăng 1,11 USD so với tháng 8/2010. Giá cá đông lạnh nguyên con là 3,15 USD, tăng 90 xen và cá đông lạnh phi lê là 4,47 USD/pao, tăng 1,48 USD so với một năm trước.

NK cá nước ngọt Ictalurus spp., Pangasius spp., và cá da trơn khác thuộc bộ Siluriformes để tiêu thụ trong tháng 7/2011 đạt 18 triệu pao, tăng 76% so với tháng 7/2010 và từ các nguồn chính là Cămpuchia, Trung Quốc, Mêhicô và Việt Nam. Mỹ NK 19 nghìn pao cá Ictalurus spp. từ Mêhicô và Việt Nam. Tháng 7/2011, Mỹ XK 150 nghìn pao cá da trơn tươi phi lê, trong đó 54,3 nghìn pao sang Canađa, còn lại sang Đức, Nigiêria và Việt Nam. Bên cạnh đó, còn XK 7,8 nghìn pao cá da trơn đông lạnh phi lê sang Bahamat, Goatêmala và Mêhicô.

Theo VasepBáo cáo phân tích thị trường