Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Khung kế hoạch phát triển 5 năm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
27 | 08 | 2007
Mục tiêu tổng quát: Nhằm đạt được sự tăng trưởng cao, bền vững và công bằng, cải thiện môi trường xã hội và điều kiện sống của dân cư nông thôn nhất là người nghèo, bảo vệ và duy trì các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường thông qua quản lý ngành năng động và hiệu quả tập trung vào việc phân cấp và tăng cường sự tham gia của các chủ thể trong việc ra quyết định, quy định, cung cấp dịch vụ và giám sát.
Xem tệp tin đính kèm: Khung kế hoạch phát triển 5 năm ngành nông nghiệp

Báo cáo phân tích thị trường