Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Số liệu điều tra Doanh nghiệp vừa và nhỏ Nông nghiệp nông thôn (SMEs)
12 | 12 | 2007

Các chỉ tiêu cơ bản về DNVVN Nông thôn năm 2004- 2005 (Dựa trên số liệu Điều tra doanh nghiệp 2005 - 2006 - GSO)

1. Chỉ tiêu số doanh nghiệp phân theo quy mô lao động và quy mô nguồn vốn

1.1. Số doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2004 và 31/12/2005 phân theo quy mô lao động và loại hình doanh nghiệp

1.2. Số doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2004 và 31/12/2005 phân theo quy mô nguồn vốn và loại hình doanh nghiệp

1.3. Số doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2004 và 31/12/2005 phân theo quy mô lao động và ngành kinh tế

1.4. Số doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2004 và 31/12/2005 phân theo quy mô nguồn vốn và ngành kinh tế.

1.5. Số doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2004 và 31/12/2005 phân theo quy mô lao động và theo địa phương.

1.6. Số doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2004 và 31/12/2005 phân theo quy mô nguồn vốn và theo địa phương.

2. Chỉ tiêu số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lãi/ lỗ

2.1. Doanh nghiệp kinh doanh có lãi trong năm 2004 - 2005 phân theo quy mô nguồn vốn

2.2. Số doanh nghiệp kinh doanh lãi trong năm 2004 - 2005/ tổng số doanh nghiệp phân theo quy mô lao động

2.3. Tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh có lãi năm 2004 - 2005 phân theo quy mô lao động và loại hình doanh nghiệp

2.4. Tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh có lãi năm 2004 - 2005 phân theo nguồn vốn và phân theo loại hình doanh nghiệp

2.5. Tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh có lãi năm 2004 - 2005 phân theo quy mô lao động và phân theo ngành kinh tế

2.6. Tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh có lãi năm 2004 - 2005 phân theo quy mô nguồn vốn và phân theo ngành kinh tế

2.7. Tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh có lãi năm 2004 - 2005 phân theo quy mô lao động và phân theo địa phương

2.8. Tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh có lãi năm 2004 - 2005 phân theo quy mô nguồn vốn và phân theo địa phương.

3. Chỉ tiêu số doanh nghiệp có đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn cho người lao động

3.1. Số doanh nghiệp có đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn cho người lao động trong năm 2004 - 2005 phân theo quy mô nguồn vốn

3.2. Số doanh nghiệp có đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn cho người lao động trong năm 2004 - 2005 phân theo quy mô lao động

4. Chỉ tiêu thu nhập trung bình của người lao động (theo năm)

4.1. Thu nhập trung bình của người lao động năm 2004 - 2005 trong các doanh nghiệp phân theo quy mô lao động và loại hình doanh nghiệp

4.2. Thu nhập trung bình của người lao động năm 2004 - 2005 của các doanh nghiệp phân theo quy mô nguồn vốn và loại hình doanh nghiệp

4.3. Thu nhập trung bình của người lao động năm 2004 - 2005 của các doanh nghiệp phân theo quy mô lao động và ngành kinh tế

4.4. Thu nhập trung bình của người lao động năm 2004 - 2005 của các doanh nghiệp phân theo quy mô nguồn vốn và ngành kinh tế

4.5. Thu nhập trung bình của người lao động năm 2004 - 2005 của các doanh nghiệp phân theo quy mô lao động và theo địa phương

4.6. Thu nhập trung bình của người lao động năm 2004 - 2005 của các doanh nghiệp phân theo quy mô nguồn vốn và theo địa phương

5. Chỉ tiêu thuế và các khoản nộp ngân sách của các doanh nghiệp

5.1. Thuế và các khoản nộp ngân sách của các doanh nghiệp năm 2004 - 2005 phân theo quy mô nguồn vốn và loại hình doanh nghiệp

5.2. Thuế và các khoản nộp ngân sách của các doanh nghiệp năm 2004 - 2005 phân theo quy mô nguồn vốn và loại hình doanh nghiệp

5.3. Thuế và các khoản nộp ngân sách của các doanh nghiệp năm 2004 - 2005 phân theo quy mô lao động và ngành kinh tế

5.4. Thuế và các khoản nộp ngân sách của các doanh nghiệp năm 2004 - 2005 phân theo quy mô nguồn vốn và ngành kinh tế

5.5. Thuế và các khoản nộp ngân sách của các doanh nghiệp năm 2004 - 2005 phân theo quy mô lao động và theo địa phương

5.6. Thuế và các khoản nộp ngân sách của các doanh nghiệp năm 2004 - 2005 phân theo quy mô nguồn vốn và theo địa phương

Tải File tại đây
SMEs-data_2004
SMEs-data_ 2005Báo cáo phân tích thị trường