Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kết quả hoạt động của ngành Thủy sản năm 2007
12 | 03 | 2008
Theo báo cáo tổng kết ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2007 giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 199.977 tỷ đồng, tăng 4,6% so với năm 2006. Trong đó nông nghiệp tăng 2,9%, lâm nghiệp tăng 1% và thủy sản tăng 11%. Giá trị sản xuất thủy sản năm 2007, ước đạt 46.663 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2006, trong đó nuôi trồng thủy sản đạt 30.181 tỷ, tăng 16,5%, khai thác đạt 16.482 tỷ đồng, tăng 2,1%.
Năm 2007, ngành thủy sản đã có nhiều bước chuyển dịch thích hợp trong khai thác và nuôi trồng thủy sản. Các địa phương xác định đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao như tôm sú, tôm chân trắng, cá tra, nghêu… chú trọng đến công tác quản lý môi trường nuôi và áp dụng nhiều biện pháp quản lý chất lượng theo yêu cầu thị ttường và mang tính bền vững.

Giá trị sản xuất thủy sản năm 2007, ước đạt 46.663 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2006, trong đó nuôi trồng thủy sản đạt 30.181 tỷ, tăng 16,5%, khai thác đạt 16.482 tỷ đồng, tăng 2,1%.

Năm 2007, sản lượng thủy sản cả năm đạt 4,15 triệu tấn, tăng 11,5% so với năm 2006, trong đó nuôi trồng thủy sản đạt 2,1 triệu tấn, tăng 23,1%, khai thác đạt 2,06 triệu tấn, tăng 1,8%. Diện tích cho nuôi trồng thủy sản được mở rộng thêm là 15.600 ha, đưa tổng diện tích đạt khoảng 1,065 triệu ha (kể cả diện tích nuôi trồng thủy sản kết hợp với trồng lúa - 65.600 ha).

Năm 2007, phần lớn các cơ sở chế biến thủy sản đều chú trọng triển khai đầu tư vùng nguyên liệu, tăng cường công tác quản lý chất lượng trong các khâu, một số liên kết đã có thể quản lý chất lượng từ con giống đến thành phẩm. Các cơ sở chế biến công nghiệp tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp và đầu tư mới trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm. Hiện nay đã có 267/470 doanh nghiệp chế biến thủy sản đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào EU. Tiêu thụ thủy sản ở trong và ngoài nước nhìn chung khá thuận lợi.

Theo báo cáo, xuất khẩu nông, lâm và thủy sản năm 2007 tăng mạnh so với năm 2006. Tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 12,5 tỷ USD, tăng 20,6% so với năm 2006. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt trên 3,762 tỷ USD, nông sản và lâm sản đạt 8,7 tỷ USD. Thứ tự giá trị xuất của toàn ngành nông nghiệp và so sánh với giá trị năm 2006 như sau :

Thuỷ sản : 3,762 tỷ USD, tăng 12,9%; Sản phẩm gỗ: 2,364 tỷ USD, tăng 22,3% ; Cà phê: 1,86 tỷ USD, tăng 52,3%; Gạo: 1,46 tỷ USD, tăng 13,9%; Cao su: 1,4 tỷ USD, tăng 8,8%; Hạt điều: 649 triệu USD, tăng 28,9%; Rau quả: 299 triệu USD, tăng 15,4%; Hạt tiêu: 282 triệu USD, tăng 47,8%; Sản phẩm mây, tre, thảm: 218 triệu USD, tăng 13,6%; Chè: 131 triệu USD, tăng 18,4%.

Như vậy giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản chiếm 30,4% tổng giá trị xuất khẩu của toàn ngành nông nghiệp.

Theo kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mục tiêu cho kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành trong năm 2007 là 13,62 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2007, trong đó thủy sản là 4,25 tỷ USD, các mặt hàng nông sản 6,6 tỷ USD và lâm sản 2,5 tỷ USD.
Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường