Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Qui định bồi thường cho những trường hợp bị thu hồi trên 30% đất nông nghiệp
12 | 06 | 2008
Ngày 9-6, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh đã ký Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND quy định thực hiện khoản 2 Điều 40 Quyết định số 137/2007/QĐ-UBND (ngày 30-11-2007) về thực hiện Điều 48 Nghị định 84/2007/NĐ-CP (ngày 25-5-2007) của Chính phủ.

Theo đó, những hộ gia đình, cá nhân sản xuất trên diện tích đất nông nghiệp được giao theo Nghị định 64/CP của Chính phủ hoặc phương án giao đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật, khi Nhà nước thu hồi trên 30% đất nông nghiệp được giao được bồi thường bằng đất ở hoặc bằng nhà ở là căn hộ chung cư cao tầng hoặc bằng tiền. Việc bồi thường chỉ được thực hiện một lần. Những trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp nhưng không phải là người trực tiếp sản xuất nông nghiệp không thuộc đối tượng thực hiện Quyết định này.

 

Khi bồi thường cho hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất tại xã, thị trấn thuộc huyện thì áp dụng hình thức giao đất ở có hạ tầng kỹ thuật; tại phường thuộc quận áp dụng hình thức bán nhà ở căn hộ trong quỹ nhà tái định cư. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không có nhu cầu nhận đất ở, nhà ở thì được bồi thường bằng tiền. Cụ thể, số tiền được nhận bồi thường bằng diện tích đất được giao cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định, nhân với giá đất tại vị trí được giao theo bảng giá đất do UBND TP ban hành, trừ tổng của giá đất nông nghiệp tương ứng bị thu hồi theo bảng giá đất do UBND TP ban hành với chi phí đầu tư hạ tầng bình quân khu dân cư.

 

Trong trường hợp chưa xác định được vị trí giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân thì giá đất ở làm cơ sở tính bồi thường được tính theo vị trí 2 của đường phố có tên tiếp giáp với khu đất nông nghiệp bị thu hồi trong bảng giá đất do UBND TP ban hành. Trường hợp khu đất nông nghiệp bị thu hồi tiếp giáp với nhiều vị trí thì lấy vị trí 2 của đường phố có mức giá cao nhất.

 

Căn cứ quỹ đất thực tế của TP, hạn mức giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân tại các huyện được quy định cụ thể: 60 m2 ở thị trấn và các xã  ven  đô;   80 m2 ở  các  xã đồng bằng; 120m2 ở các xã trung du.

Hộ gia đình, cá nhân tại các xã ven đô, thị trấn đủ điều kiện được giao đất ở, nếu không nhận đất, có nguyện vọng mua căn hộ chung cư, trên địa bàn huyện đó có quỹ nhà ở tái định cư thì được mua căn hộ trong quỹ nhà đó. Cụ thể, những hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất tại các phường và những trường hợp trên được mua 1 căn hộ chung cư cao tầng theo khả năng, cơ cấu diện tích quỹ nhà tái định cư của TP và phù hợp với diện tích đất nông nghiệp thu hồi, nhưng diện tích sàn căn hộ không quá 80m2. Trong trường hợp diện tích bố trí lớn hơn thì phần diện tích lớn hơn phải mua theo giá quy định nhân hệ số bằng 1,2.

 

Đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi diện tích nhỏ hơn hạn mức và nhỏ hơn 40 m2 đối với các phường, nhưng đó là thửa đất cuối cùng được giao và trước đó đã nhiều lần bị thu hồi diện tích đất nông nghiệp được giao để thực hiện các dự án thì được bồi thường diện tích đất ở đủ theo hạn mức (đối với các huyện) hoặc được 1 căn hộ không quá 80 m2 (đối với các quận). Nếu diện tích đất giao vượt diện tích đất thu hồi, gia đình phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất do UBND TP quy định tại thời điểm giao đất. Nếu diện tích nhà lớn hơn 2 lần diện tích đất thu hồi, phần diện tích lớn hơn phải mua theo giá quy định nhân hệ số bằng 1,2.

 

Các hộ gia đình, cá nhân khi nhận nhà ở căn hộ, đất ở phải nộp tiền sử dụng đất ở, tiền mua nhà một lần theo quy định vào ngân sách TP, không áp dụng hình thức trả chậm.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2008. Những phương án bồi thường, hỗ trợ đã phê duyệt sau ngày 1-1-2008 theo quy định tại Quyết định số 137/2007/QĐ-UBND đã thực hiện phương án thì được bồi thường bổ sung theo Quyết định này. Những phương án bồi thường, hỗ trợ đã phê duyệt trước ngày ban hành Quyết định này nhưng chưa được thực hiện phương án thì được điều chỉnh, bổ sung theo quyết định này.Nguồn: Hànộimới
Báo cáo phân tích thị trường