Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu cà phê Brazil tháng 7/2008
09 | 08 | 2008
Theo Hội đồng xuất khẩu cà phê tươi Brazil, trong tháng 7/2008 Brazil đã xuất khẩu được 1,76 triệu bao cà phê loại 60kg/bao, giảm 9,4 % so với mức 1,94 triệu bao của tháng 7/2007. ^
Tính chung cho tất cả các loại cà phê xuất khẩu của Brazil thì khối lượng xuất khẩu đạt 2,41 triệu bao với giá trị 330,7 triệu USD, so với cùng tháng năm trước đã tăng 13 % về lượng và 10,7% về giá trị. Trong đó, cà phê arabica đạt 1,48 triệu bao - giảm 14 %; cà phê hoà tan đạt 275.561 bao – cũng giảm 14 % từ mức 319.112 bao của tháng 7/2007; cà phê robusta lại tăng tới 1/3 từ mức 208.960 bao của năm trước lên 277.581 bao.

Tổng khối lượng cà phê Braxin xuất khẩu trong năm 2008 dự báo đạt 27 triệu bao.

Dưới đây là số liệu xuất khẩu cà phê của Brazil trong tháng 7/08, có so sánh với niên vụ trước. (ĐVT: bao loại 60kg)

Xuất khẩu tháng 7RobustaArabicaCà phê tươiCà phê hoà tanTổng khối lượngTổng kim ngạch (triệu USD)
Tháng 7/08277.5811.478.6451.756.226275.5612.031.787330.661
Tháng 7/07208.9601.729.8511.938.811319.1122.257.923298.749
Thay đổi (%)+32,8-14,5-9,4-13,6-10-10,7Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường