Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Khẩn trương nhập gạo dự trữ quốc gia năm 2024
03 | 07 | 2024
Nhằm tăng cường nguồn lực dự trữ quốc gia, từ đầu năm 2024 các cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã tổ chức đấu thầu mua tổng số 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn

Triển khai đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật

Theo lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia (DTQG) năm 2024, trong đó có kế hoạch DTQG đối với gạo là 220.000 tấn, Tổng cục DTNN đã chỉ đạo các cục DTNN khu vực tổ chức nghiên cứu kỹ quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định có liên quan, chủ động rà soát các điều kiện về cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin để đảm bảo cho việc thực hiện đấu thầu mua gạo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được thuận lợi, thông suốt; phấn đấu mua đủ số lượng 220.000 tấn gạo theo kế hoạch được giao trong năm 2024.

Thông tin về quá trình tổ chức đấu thầu, lãnh đạo Tổng cục DTNN cho biết, trước khi các cục DTNN khu vực tổ chức lựa chọn nhà thầu, Tổng cục DTNN đã ban hành Văn bản 426/TCDT-QLHDT ngày 3/4/2024 hướng dẫn một số nội dung trong đấu thầu mua gạo năm 2024 để các Cục DTNN khu vực triển khai thực hiện.

Tại lần tổ chức đấu thầu đợt 1, Tổng cục DTNN đã ban hành các Quyết định số 164/QĐ-TCDT ngày 8/4/2024, Quyết định số 196/QĐ-TCDT ngày 26/4/2024 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua 220.000 tấn gạo và Quyết định số 204/QĐ-TCDT ngày 2/5/2024 về Phê duyệt dự toán các gói thầu để các đơn vị có cơ sở triển khai, tổ chức thực hiện.

Tại lần đấu thầu này, theo chia sẻ của nhiều lãnh đạo cục DTNN khu vực đã triển khai đấu thầu thành công 100% gói thầu, trong quá trình thực hiện các đơn vị đều tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, từ khâu xây dựng, thẩm định phê duyệt hồ sơ mời thầu; các cục DTNN đã đăng tải công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu, dự toán mua gạo lên hệ thống đấu thầu quốc gia để tất cả các nhà thầu quan tâm được tiếp cận thông tin một cách đầy đủ, công khai, minh bạch. Đồng thời, tổ chức mở hồ sơ dự thầu theo đúng thời gian quy định, đánh giá, thẩm định hồ sơ dự thầu của các gói thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; mời các nhà thầu trúng thầu đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo đúng quy trình, trình tự của Pháp luật về đấu thầu.

Thông tin về kết quả đấu thầu đợt 1, đại diện lãnh đạo Vụ Quản lý hàng dự trữ cho biết, sau khi tiến hành mở thầu vào ngày 8/5/2024, các cục DTNN khu vực đã khẩn trương đánh giá, thẩm định, phê duyệt kết quả trúng thầu đối với 109/196 gói thầu tương ứng với số lượng là 114.700 tấn gạo/220.000 tấn gạo và các cục DTNN khu vực đã ký hợp đồng mua bán với các nhà thầu trúng thầu.

Trong đó, có 6 cục DTNN khu vực (Tây Bắc, Vĩnh Phú, Nghĩa Bình, Nam Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ) tổ chức đấu thầu thành công 100% các gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà Tổng cục DTNN đã phê duyệt. Hiện nay, các cục DTNN khu vực đang tiến hành các thủ tục để nhập gạo theo tiến độ của hợp đồng; thời gian hoàn thành nhập gạo chậm nhất đến ngày 13/7/2024.

Hơn 82.000 tấn gạo đã được nhập kho dự trữ quốc gia

Thông tin về tiến độ nhập gạo DTQG, tính đến ngày 1/7/2024, các Cục DTNN khu vực đã tiến hành nhập kho DTQG được hơn 82.000 tấn gạo với tiêu chuẩn chất lượng là gạo hạt dài, loại 15% tấm, xuất xứ trong nước được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2024 tại Nam Bộ đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quy định tại Mục 2.1 QCVN 06:2019/BTC ban hành kèm theo Thông tư số 78/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo DTQG.

Trong 6 cục DTNN khu vực của lần tổ chức đấu thầu đợt 1 đã đấu thầu thành công 100% các gói thầu theo kế hoạch được giao hiện nay đã gần hoàn thành việc nhập gạo vào kho DTQG. Đơn cử như: Cục DTNN khu vực Tây Bắc nhập 9.236 tấn/11.000 tấn; Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú nhập 9.000 tấn/10.500 tấn; Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình nhập 6.484 tấn/11.500 tấn; Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên nhập 6.424 tấn/8.000 tấn; Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ nhập 4.000 tấn/8.000 tấn; Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ nhập 5.000 tấn/9.500 tấn.

Thông tin về công tác đấu thầu và nhập gạo DTQG, theo ông Hồ Quang Thanh - Cục trưởng Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú cho biết, năm 2024, đơn vị được giao mua gạo nhập kho DTQG 10.500 tấn. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngay sau khi Tổng cục DTNN phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho DTQG năm 2024, đơn vị đã tổ chức đấu thầu thành công các gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, đơn vị chủ động tạo điều kiện thuận lợi trong ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu; thường xuyên đôn đốc nhà thầu giao hàng. Đồng thời, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và các chi cục DTNN trực thuộc tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát chất lượng gạo nhập kho năm 2024 nhằm đẩy nhanh tiến độ nhập kho gạo DTQG. Đến ngày 1/7/2024, đơn vị đã nhập kho hơn 9.000 tấn/10.500 tấn.

Theo ông Ngô Xuân Huy - Cục trưởng Cục DTNN khu vực Tây Bắc, năm 2024, đơn vị được Tổng cục DTNN giao nhiệm vụ mua nhập kho DTQG 11.000 tấn gạo. Cùng với các cục DTNN khu vực, đơn vị đã khẩn trương triển khai thực hiện các bước của quy trình đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng mua gạo nhập kho DTQG theo quy định. Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, đơn vị đã chủ động liên hệ với nhà thầu trúng thầu để hoàn thiện, ký kết hợp đồng mua bán, trong quá trình thực hiện hợp đồng, thường xuyên đôn đốc nhà thầu khẩn trương cung cấp gạo nhập kho dự trữ. Đến ngày 1/7/2024, những chuyến xe chở hơn 9.200 tấn gạo đã được tập kết tại cửa kho của các chi cục DTNN và được kiểm tra, vận chuyển, chất xếp vào kho dự trữ theo quy định. Dự kiến đơn vị sẽ hoàn thành 100% kế hoạch nhập gạo sớm hơn so với thời gian quy định.

Còn theo ông Hoàng Anh Tuấn - Cục trưởng Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình cho biết, ngay sau khi Tổng cục DTNN có quyết định giao chỉ tiêu mua gạo năm 2024, đơn vị đã xây dựng và trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua gạo đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Nhờ đó, đến ngày 19/6/2024, đơn vị đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng 10/10 gói thầu với số lượng 11.500 tấn, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao; đồng thời, đôn đốc các nhà thầu trúng thầu đẩy nhanh tiến độ nhập gạo theo các hợp đồng đã ký kết.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước mở thầu đợt 2 mua gạo dự trữ quốc gia

Ngày 1/7/2024, triển khai Quyết định số 235/QĐ-TCDT ngày 7/6/2024 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp 105.300 tấn gạo (tương ứng với 87 gói thầu), Tổng cục DTNN và 16 cục DTNN khu vực tiến hành mở thầu các gói thầu mua gạo nhập kho DTQG năm 2024 (đợt 2).

Việc mở thầu được tiến hành sau khi thực hiện đăng tải các thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Kết quả cho thấy, có 65 gói thầu có giá dự thầu thấp hơn hoặc bằng giá gói thầu, với số lượng gạo là 77.050 tấn; 21 gói thầu có giá dự thầu cao hơn giá gói thầu với số lượng gạo 26.750 tấn; 1 gói thầu không có nhà thầu tham dự với số lượng gạo 1.500 tấn.

Hiện nay, các Cục DTNN khu vực đang khẩn trương đánh giá hồ sơ dự thầu, xét duyệt trúng thầu theo quy định, đảm bảo thời gian hoàn thành nhập gạo vào kho DTQG chậm nhất đến hết ngày 30/8/2024.

 Báo cáo phân tích thị trường