Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Công ty Cổ phần kinh doanh thuỷ hải sản Sài Gòn
24 | 09 | 2007
Lô 4-6-8 KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân Tp.Hồ Chí Minh +84 (8) 7541812 +84 (8) 7541808 aptco@hcm.vnn.vn http://www.apt.com.vn
- Sản xuất chế biến kinh doanh (Nội địa & Xuất Khẩu) hàng Thủy Hải Sản. - Nuôi trồng thủy hải sản nước ngọt, nước lợ.

Báo cáo phân tích thị trường