Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Quả bom nhân khẩu học hiện rõ trong ngành nuôi trồng thủy sản Trung Quốc
23 | 01 | 2018
Giảm mạnh nhân lực trong ngành nông nghiệp Trung Quốc đang đặt ra những dấu hỏi về khả năng cạnh tranh về dài hạn của ngành nuôi trồng thủy sản Trung Quốc, từ lâu phụ thuộc vào nguồn lao động nông thôn giá rẻ sẵn có.

Tổng lao động nông nghiệp tại Trung Quốc giảm từ 443,5 triệu người xuống 314,2 triệu người trong giai đoạn 1996 – 2016, theo dữ liệu Tổng cục Thống kê Trung Quốc báo cáo công bố gần đây. Tình hình nhân khẩu học cho thấy những lao động phụ thuộc vào ngành nông nghiệp đang ngày càng già, với số lượng lao động từ 55 tuổi trở lên tăng từ 11,8% năm 1996 lên 33,6% năm 2016; trong khi số lao động từ 35 tuổi trở xuống giảm từ 55,3% năm 1996 xuống còn 19,2% năm 2016.

Số liệu thống kê Trung Quốc thường được xem xét đến trong kế hoạch chi tiêu của chính phủ chủ tịch Tập về xây dựng đường sá mới, các khu sản xuất nhà kính và các hệ thống kênh mương thủy lợi. Số lượng HTX đăng ký đạt 1,8 triệu nhưng chỉ 910.000 được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như trên.

Theo Seafood Source (gappingworld.com)Báo cáo phân tích thị trường