Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
BÁO CÁO TÌNH HÌNH XK NLTS SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN THÁNG 6/2024
05 | 07 | 2024

Nguồn: Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD)

Xem tài liệu chi tiết bản tiếng Việt tại đây

Xem tài liệu chi tiết bản tiếng Anh tại đâyBáo cáo phân tích thị trường