Kết nối nghiên cứu với thực tiễn

Báo cáo Điều

# Tên ấn phẩm Ngôn ngữ Ngày phát hành Số trang Giá bán
ho tro truc tuyen hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : Đt: 04.3.9725153 - fax: 04.9726949 email:banhang_agro@yahoo.com  
1   Báo cáo thường niên ngành Hạt Điều Việt Nam năm 2015 và triển vọng năm 2016  Tiếng Việt  19/02/2016  54  Liên hệ 012.88.256256
2   Báo cáo thường niên ngành hàng Điều Việt Nam 2009 và Triển vọng 2010 (TA)  Tiếng Anh  01/06/2010  80  Liên hệ 012.88.256256
3   Báo cáo thường niên ngành Điều Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)  Tiếng Việt  01/03/2010  80  Liên hệ 012.88.256256
4   Báo cáo thường niên ngành điều Việt Nam 2008 và Triển vọng 2009 (TV)  Tiếng Việt  04/04/2009  60  Liên hệ 012.88.256256