Kết nối nghiên cứu với thực tiễn

Báo cáo Gỗ

# Tên ấn phẩm Ngôn ngữ Ngày phát hành Số trang Giá bán
ho tro truc tuyen hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : Đt: 04.3.9725153 - fax: 04.9726949 email:banhang_agro@yahoo.com  
1   Báo cáo thường niên Ngành gỗ năm 2016 và Triển vọng 2017  Tiếng việt  03/04/2017  62  Liên hệ 012.88.256256
2   Báo cáo thường niên Ngành gỗ năm 2015 và Triển vọng 2016  Tiếng Việt  09/03/2016  59  Liên hệ 012.88.256256
3   Báo cáo thường niên Ngành gỗ năm 2014 và Triển vọng 2015  Tiếng Việt  15/12/2014  102  Liên hệ 012.88.256256
4   Báo cáo thị trường ngành gỗ quý II năm 2014  Tiếng Việt  20/08/2014  75  Liên hệ 012.88.256256
5   Báo cáo thị trường ngành gỗ quý I năm 2014  Tiếng Việt  08/05/2014  80  Liên hệ 012.88.256256
6   Báo cáo thường niên Ngành gỗ năm 2013 và Triển vọng 2014  Tiếng Việt  27/12/2013  113  Liên hệ 012.88.256256
7   Báo cáo thị trường ngành gỗ quý III năm 2013  Tiếng Việt  31/10/2013  60  Liên hệ 012.88.256256
8   Báo cáo thị trường ngành gỗ Việt Nam quý II năm 2013  Tiếng Việt  30/07/2013  65  Liên hệ 012.88.256256
9   Báo cáo thị trường ngành gỗ 4 tháng đầu năm 2013 (TA)  Tiếng Anh  19/07/2013  50  Liên hệ 012.88.256256
10   Báo cáo thị trường ngành gỗ 4 tháng đầu năm 2013  Tiếng Việt  04/06/2013  55  Liên hệ 012.88.256256
11   Báo cáo thường niên Ngành gỗ năm 2012 và Triển vọng 2013 (TV)  Tiếng Việt  21/02/2013  104  Liên hệ 012.88.256256
12   Báo cáo thường niên Ngành gỗ năm 2010 và Triển vọng 2011 (TA)  Tiếng Anh  05/12/2011  160  Liên hệ 012.88.256256
13   Báo cáo thường niên Ngành gỗ năm 2010 và Triển vọng 2011  Tiếng Việt  14/01/2011  160  Liên hệ 012.88.256256
14   Báo cáo ngành Gỗ Việt Nam quý 3 năm 2009 (TA) (Vietnam's Wood sector in quarter 3/2009)  Tiếng Anh  22/12/2009  73  Liên hệ 012.88.256256
15   Báo cáo ngành Gỗ quý 1 năm 2009 (TA)  Tiếng Anh  22/09/2009  73  Liên hệ 012.88.256256
16   Báo cáo ngành Gỗ Việt Nam Quý 3 năm 2009 (TV)  Tiếng Việt  15/09/2009  65  Liên hệ 012.88.256256
17   Báo cáo ngành Gỗ Việt Nam Quý 1 năm 2009 (TV)  Tiếng Việt  29/04/2009  74  Liên hệ 012.88.256256