Kết nối nghiên cứu với thực tiễn

Báo cáo Lúa gạo

# Tên ấn phẩm Ngôn ngữ Ngày phát hành Số trang Giá bán
ho tro truc tuyen hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : Đt: 04.3.9725153 - fax: 04.9726949 email:banhang_agro@yahoo.com  
1   Báo cáo thường niên Ngành Lúa gạo Việt Nam năm 2016 và Triển vọng 2017  Tiếng Việt  13/02/2017  65  Liên hệ 012.88.256256
2   Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2015 và triển vọng 2016  Tiếng Việt  20/01/2016  65  Liên hệ 012.88.256256
3   Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2014 và triển vọng 2015  Tiếng Việt  19/12/2014  60  Liên hệ 012.88.256256
4   Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam và thế giới 6 tháng đầu năm 2014  Tiếng Việt  21/07/2014  47  Liên hệ 012.88.256256
5   Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam quý 1 năm 2014  Tiếng Việt  14/04/2014  55  Liên hệ 012.88.256256
6   Báo cáo thường niên ngành Lúa gạo Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)  Tiếng Anh  24/02/2014  63  Liên hệ 012.88.256256
7   Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2013 và triển vọng 2014  Tiếng Việt  24/12/2013  63  Liên hệ 012.88.256256
8   Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam 9 tháng đầu năm 2013  Tiếng Việt  22/10/2013  56  Liên hệ 012.88.256256
9   Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam 6 tháng đầu năm 2013  Tiếng Việt  14/06/2013  57  Liên hệ 012.88.256256
10   Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam Qúy 1/2013  Tiếng Việt  10/06/2013  53  Liên hệ 012.88.256256
11   Báo cáo thường niên ngành Lúa gạo Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)  Tiếng Anh  16/01/2013  60  Liên hệ 012.88.256256
12   Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2012 và triển vọng 2013  Tiếng Việt  28/12/2012  60  Liên hệ 012.88.256256
13   Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam Quý 3/2012  Tiếng Việt  29/10/2012  55  Liên hệ 012.88.256256
14   Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam 6 tháng đầu năm 2012  Tiếng Việt  25/07/2012  58  Liên hệ 012.88.256256
15   Báo cáo thường niên ngành Lúa gạo Việt Nam năm 2011 và triển vọng 2012 (TA)  Tiếng Anh  29/02/2012  70  Liên hệ 012.88.256256
16   Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam năm 2011 và Triển vọng 2012  Tiếng Việt  11/01/2012  69  Liên hệ 012.88.256256
17   Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam quý 3/2011  Tiếng Việt  17/10/2011  66  Liên hệ 012.88.256256
18   Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam quý 2/2011  Tiếng Việt  28/07/2011  70  Liên hệ 012.88.256256
19   Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam quý 1/2011  Tiếng Việt  25/04/2011  60  Liên hệ 012.88.256256
20   Báo cáo thường niên ngành Lúa gạo Việt Nam năm 2010 và triển vọng 2011 (TA)  Tiếng Anh  10/03/2011  75  Liên hệ 012.88.256256
21   Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam năm 2010 và Triển vọng 2011  Tiếng Việt  17/01/2011  75  Liên hệ 012.88.256256
22   Báo cáo thương mại gạo Việt Nam 9 tháng đầu năm 2010 (TV)  Tiếng Việt  01/11/2010  54  Liên hệ 012.88.256256
23   Báo cáo ngành Lúa gạo Việt Nam quý 3 năm 2010 (TV)  Tiếng Việt  08/10/2010  60  Liên hệ 012.88.256256
24   Báo cáo thường niên ngành Lúa gạo Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TA)  Tiếng Anh  15/09/2010  74  Liên hệ 012.88.256256
25   Báo cáo ngành Lúa gạo Việt Nam quý 2 năm 2010 (TV)  Tiếng Việt  30/06/2010  65  Liên hệ 012.88.256256
26   Báo cáo ngành Lúa gạo Việt Nam quý 1 năm 2010 (TV)  Tiếng Việt  15/04/2010  54  Liên hệ 012.88.256256
27   Báo cáo thường niên ngành Lúa gạo Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)  Tiếng Việt  15/03/2010  74  Liên hệ 012.88.256256
28   Báo cáo ngành Lúa gạo Việt Nam quý 2 năm 2009 (TA)  Tiếng Anh  09/10/2009  56  Liên hệ 012.88.256256
29   Báo cáo ngành Lúa gạo Việt Nam quý 2 năm 2009 (TV)  Tiếng Việt  21/07/2009  56  Liên hệ 012.88.256256
30   Báo cáo thường niên ngành Lúa gạo Việt Nam 2008 và Triển vọng 2009 (TA)  Tiếng Anh  19/05/2009  95  Liên hệ 012.88.256256
31   Báo cáo thường niên ngành Lúa gạo Việt Nam 2008 và Triển vọng 2009 (TV)  Tiếng Việt  21/03/2009  83  Liên hệ 012.88.256256
32   Báo cáo đặc biệt: Thị trường lúa gạo thế giới 2009 sau các cuộc đua tăng vụ (TV)  Tiếng Việt  15/11/2008  69  Liên hệ 012.88.256256
33   BC đặc biệt: Thị trường lúa gạo nửa đầu 2008 và Triển vọng sắp tới (TA)  Tiếng Anh  16/06/2008  63  Liên hệ 012.88.256256
34   Báo cáo đặc biệt: Thị trường lúa gạo nửa đầu 2008 và Triển vọng sắp tới (TV)  Tiếng Việt  02/06/2008  63  Liên hệ 012.88.256256
35   Báo cáo thường niên ngành Lúa gạo Việt Nam 2007 và Triển vọng 2008 (TA)  Tiếng Anh  10/03/2008  153  Liên hệ 012.88.256256
36   Báo cáo thường niên ngành Lúa gạo Việt Nam 2007 và Triển vọng 2008 (TV)  Tiếng Việt  04/02/2008  153  Liên hệ 012.88.256256