Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ngân hàng thương mại cho vay thu mua tạm trữ lúa gạo hè thu năm 2009
20 | 10 | 2009
Ngày 13/10/09, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có công văn số 8042/NHNN-TD yêu cầu các ngân hàng thương mại (NHTM) cho vay thu mua tạm trữ lúa gạo hè thu năm 2009. NHNN yêu cầu các NHTM cân đối nguồn vốn để cho Tổng Công ty lương thực Miền Nam vay thu mua tạm trữ 500.000 tấn lương thực trong vụ hè thu năm 2009 theo mức lãi suất thấp nhất trong khung lãi suất cho vay hiện hành của các NHTM.
Việc cho vay được thực hiện theo quy định hiện hành về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng. Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay trong thời gian tạm trữ. Hồ sơ, thủ tục cấp bù lãi suất đối với các khoản cho vay thu mua tạm trữ lương thực của Tổng Công ty lương thực Miền Nam thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thời gian triển khai cho vay và giải ngân thu mua tạm trữ lương thực là 02 tháng, kể từ ngày 20/9/2009 đến ngày 20/11/2009. Thời gian cho vay tạm trữ được hỗ trợ lãi suất tối đa là 4 tháng, kể từ ngày 20/9/2009 đến ngày 20/01/2010, đồng thời các NHTM cho vay thu mua lương thực tạm trữ định kỳ 15 ngày một lần phải báo cáo NHNN về kết quả cho vay, trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc báo cáo về NHNN để xem xét giải quyết.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường