Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Dự trữ cà phê tại ICE, tính theo xuất xứ
10 | 10 | 2011
Dưới đây là bảng chi tiết dự trữ cà phê tại các kho cảng của Sở giao dịch Kỳ hạn ICE:
 

6 tháng 10

5 tháng 10

4 tháng 10

3 tháng 10

30 tháng 9

29 tháng 9

 

2011

2011

2011

2011

2011

2011

 

Tăng giảm so với ngày hôm trước (bao)

Tổng cộng

1,055

-1,540

-625

 0

-999

 1,004

 Burundi

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 Colombia

0

 0

 0

 0

 0

 2,200

 Costa Rica

0

 0

 0

 0

 0

 0

 Ecuador

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 El Salvador

 0

 0

-225

 0

 0

-175

 Guatemala

-275

 0

 0

 0

 0

-550

 Honduras

1,375

 -25

 0

 0

 0

-475

 India

-320

 0

-400

 0

 0

-600

 Mexico

275

-1,515

 0

 0

-500

 604

 

6 tháng 10

5 tháng 10

4 tháng 10

3 tháng 10

30 tháng 9

29 tháng 9

 

2011

2011

2011

2011

2011

2011

 

Tăng giảm so với ngày hôm trước (bao)

 Nicaragua

 0

 0

 0

 0

-499

 0

 Panama

0

 0

 0

 0

 0

 0

 Papua N, Guinea

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 Peru

0

 0

 0

 0

 0

 0

 Rwanda

0

 0

 0

 0

 0

 0

 Tanzania

0

 0

 0

 0

 0

 0

 Uganda

0

 0

 0

 0

 0

 0

 Venezuela

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

Số bao

Tổng cộng

1,429,877

1,428,822

1,430,362

1,430,987

1,430,987

1,431,986

 Burundi

58,939

58,939

58,939

58,939

58,939

58,939

 Colombia

 16,148

16,148

16,148

16,148

16,148

16,148

 Costa Rica

805

 805

 805

 805

 805

 805

 Ecuador

 250

 250

 250

 250

 250

 250

 El Salvador

 131,054

 131,054

 131,054

 131,279

 131,279

 131,279

 Guatemala

20,023

20,298

20,298

20,298

20,298

20,298

 

Oct, 6

Oct, 5

Oct, 4

Oct, 3

Sept, 30

Sept, 29

 

2011

2011

2011

2011

2011

2011

 

Số bao

 Honduras

405,448

 404,073

 404,098

 404,098

 404,098

 404,098

 India

 160,585

 160,905

 160,905

 161,305

 161,305

 161,305

 Mexico

265,363

 265,088

 266,603

 266,603

 266,603

 267,103

 Nicaragua

82,599

82,599

82,599

82,599

82,599

83,098

 Panama

 84

84

84

84

84

84

 Papua N, Guinea

35

35

35

35

35

35

 Peru

237,146

 237,146

 237,146

 237,146

 237,146

 237,146

 Rwanda

 18,418

18,418

18,418

18,418

18,418

18,418

 Tanzania

4,826

 4,826

 4,826

 4,826

 4,826

 4,826

 Uganda

 25,147

25,147

25,147

25,147

25,147

25,147

 Venezuela

 3,007

 3,007

 3,007

 3,007

 3,007

 3,007

 

Tăng giảm so với ngày hôm trước (%)

Tổng cộng

 0,1%

 -0,1%

0,0%

0,0%

 -0,1%

0,1%

 Burundi

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

 Colombia

 0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

 15,8%

 Costa Rica

 0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

 

Oct, 6

Oct, 5

Oct, 4

Oct, 3

Sept, 30

Sept, 29

 

2011

2011

2011

2011

2011

2011

 

Tăng giảm so với ngày hôm trước (%)

 Ecuador

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

 El Salvador

0,0%

0,0%

 -0,2%

0,0%

0,0%

 -0,1%

 Guatemala

 -1,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

 -2,6%

 Honduras

 0,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

 -0,1%

 India

 -0,2%

0,0%

 -0,2%

0,0%

0,0%

 -0,4%

 Mexico

 0,1%

 -0,6%

0,0%

0,0%

 -0,2%

0,2%

 Nicaragua

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

 -0,6%

0,0%

 Panama

 0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

 Papua N, Guinea

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

 Peru

 0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

 Rwanda

 0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

 Tanzania

 0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

 Uganda

 0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

 Venezuela

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0

 Theo VinanetBáo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ