Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tích tụ, tập trung đất nông nghiệp và các hộ nông dân nhỏ tại Việt Nam | AGRICULTURAL LAND ACCUMULATION AND CONCENTRATION AND SMALL FARMERS IN VIETNAM
30 | 11 | 2022

NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TÍCH TỤ, TẬP TRUNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC HỘ NÔNG DÂN NHỎ TẠI VIỆT NAM
AGRICULTURAL LAND ACCUMULATION AND CONCENTRATION AND SMALL FARMERS IN VIETNAM - CASE STUDY

 [Báo cáo tiếng Việt]

 [English report]

TÓM TẮT CHÍNH SÁCH: TÍCH TỤ, TẬP TRUNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC HỘ NÔNG DÂN NHỎ TẠI VIỆT NAM
AGRICULTURAL LAND ACCUMULATION AND CONCENTRATION AND SMALL FARMERS IN VIETNAM - POLICY BRIEF

 [Báo cáo tiếng Việt]

 


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường