Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bản tin phát triển và hội nhập tháng 4&5-2007
27 | 07 | 2007

1) VIỆT NAM - KHU VỰC - THẾ GIỚI

- Hội thảo: Nông thôn, nông nghiệp, nông dân VN trong quá trình công nghiệp hóa và hội nhập

- Cơ hội để tham mưu hoạch định chính sách lâm nghiệp

- Tác động của môi trường đất và nước tới nông nghiệp, nông thôn và nông dân VN trong quá trình công nghiệp hóa và hội nhập.

- Đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế

- Phát triển khoa học và công nghệ nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn mớ

2) SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH

- Thực trạng doanh nghiệp nông nghiệp, nông thôn trước khi có Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư mới.

3) CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP

- Lý thuyết phát triển nông thôn và vận dụng cho Việt Nam

- Phát triển nông thôn Việt Nam: Vấn đề và giải pháp.

4) NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

- Tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo ở nông thôn: Thực trạng và giải pháp.

- Lao động nông nghiệp và nông thôn Việt Nam: Hiện trạng, xu thế và triển vọng thời kì 2007-2015.

5) ĐIỂM SÁCH

- Phát triển nông thôn Việt Nam từ làng xã truyền thống đến văn minh thời đại

- Phát triển nông thôn.

6) DỮ LIỆU

- Phát triển nông thôn Việt Nam và các nước Đông Nam Á qua một số chỉ báoBáo cáo phân tích thị trường