Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thu thuế nhà đất
24 | 10 | 2007
Trường hợp hợp tác xã nông nghiệp sử dụng đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất để xây dựng trụ sở hợp tác xã, sân phơi, nhà kho... thì hợp tác xã có phải kê khai nộp thuế nhà đất đối với diện tích đất xây dựng các công trình đó không?
Tại Điểm 1b Mục I Thông tư số 83TC/TCT (7/10/1994) của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94-CP (25/8/1994) của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà đất qui định:

“Đối tượng chịu thuế đất là đất ở, đất xây dựng công trình (không phân biệt đất có giấy phép hay không có giấy phép sử dụng)

Đất xây dựng công trình là đất xây dựng các công trình công nghiệp, khoa học kỹ thuật, giao thông, thủy lợi, nuôi trồng thủy sản, văn hóa, xã hội, dịch vụ, quốc phòng...”

Căn cứ qui định trên, trường hợp hợp tác xã nông nghiệp sử dụng đất (được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất) làm mặt bằng xây dựng trụ sở hợp tác xã, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối thì hợp tác xã phải kê khai nộp thuế nhà đất đối với diện tích đất xây dựng các công trình sử dụng vào các mục đích nêu trên.Theo vneconomy
Báo cáo phân tích thị trường