Kết nối nghiên cứu với thực tiễn

Báo cáo Hồ tiêu

# Tên ấn phẩm Ngôn ngữ Ngày phát hành Số trang Giá bán
ho tro truc tuyen hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : Đt: 04.3.9725153 - fax: 04.9726949 email:banhang_agro@yahoo.com  
1   Báo cáo thường niên ngành hồ tiêu Việt Nam năm 2016 và triển vọng năm 2017  Tiếng việt  02/03/2017    Liên hệ 012.88.256256
2   Báo cáo thường niên ngành hồ tiêu Việt Nam năm 2015 và triển vọng năm 2016  Tiếng Việt  18/01/2016  58  Liên hệ 012.88.256256
3   Báo cáo thị trường hồ tiêu Việt Nam Quý II/2014  Tiếng Việt  15/07/2014  42  Liên hệ 012.88.256256
4   Báo cáo thường niên ngành hồ tiêu Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014  Tiếng Việt  25/02/2014  60  Liên hệ 012.88.256256
5   Báo cáo tóm tắt thị trường hồ tiêu – hạt điều tháng 10/2013  Tiếng Việt  08/11/2013  20  Liên hệ 012.88.256256
6   Báo cáo thị trường hồ tiêu 9 tháng đầu năm 2013  Tiếng Việt  29/10/2013  46  Liên hệ 012.88.256256
7   Báo cáo thị trường hồ tiêu 6 tháng đầu năm 2013  Tiếng Việt  24/07/2013  55  Liên hệ 012.88.256256
8   Báo cáo thường niên ngành hồ tiêu Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013  Tiếng Việt  05/02/2013  70  Liên hệ 012.88.256256
9   Báo cáo thường niên ngành hàng Hồ tiêu 2008 và Triển vọng 2009 (TA)  Tiếng Anh  03/04/2009  36  Liên hệ 012.88.256256
10   Báo cáo thường niên ngành hàng Hồ tiêu 2008 và Triển vọng 2009 (TV)  Tiếng Việt  04/03/2009  45  Liên hệ 012.88.256256