Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hỗ trợ lãi suất mua tạm trữ lúa, gạo hè thu 2009
25 | 11 | 2009
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 221/2009/TT-BTC, hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng để mua tạm trữ lúa, gạo hè thu năm 2009. Ðối tượng áp dụng là các doanh nghiệp kinh doanh lương thực thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam được giao nhiệm vụ mua tạm trữ lúa, gạo hè thu năm 2009 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1518/QÐ-TTg ngày 22-9-2009.

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất vay ngân hàng cho các doanh nghiệp. Số lượng được hỗ trợ: 500.000 tấn quy gạo. Thời gian mua: từ ngày 20-9 đến ngày 20-11-2009, thời gian tạm trữ: từ ngày 20-9 đến ngày 20-1-2010. Thời gian hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng: từ thời điểm mua trong thời gian mua tạm trữ đến hết thời gian tạm trữ. Giá để tính hỗ trợ: là giá mua thực tế theo giá thị trường (không có thuế giá trị gia tăng) cho từng loại lúa, gạo. Trường hợp doanh nghiệp mua gạo nguyên liệu để chế biến ra gạo thành phẩm thì giá để tính hỗ trợ bao gồm cả chi phí chế biến.Theo www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường