Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 12/2016
10 | 02 | 2017
Giữa tháng 1/2017, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 12/2016, theo đó tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ tăng 57.657 bao bao so với cuối tháng 11/2016:
Cảng Đến 31/12/2016 Đến 30/11/2016 Thay đổi
New York 1.789.520 1.754.625 34.895
New Orleans 716.103 760.092 -43.989
Jacksonville 387.000 381.000 6.000
Miami 103.461 102.492 969
Houston 627.926 598.552 29.374
Laredo 36.845 47.809 -10.964
San Francisco 736.162 744.956 -8.794
Norfolk 464.964 446.391 18.573
Philadelphia 21.398 17.138 4.260
Seattle/Tacoma 345.744 343.526 2.218
Los Angeles/Long Beach 189.241 180.567 8.674
Baltimore 601.793 588.025 13.768
South Carolina 235.983 233.310 2.673
Tổng Mỹ 6.256.140 6.198.483 57.657

Theo Green Coffee AssociationGappingworld
Báo cáo phân tích thị trường