Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 12/2017
19 | 01 | 2018
Giữa tháng 1/2018, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 12/2017, theo đó tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ giảm 105.985 bao so với cuối tháng 11/2017:

 

Cảng

Đến 31/12/2017

Đến 30/11/2017

Thay đổi

New York

1,900,511

1,958,068

(57,557)

New Orleans

692,061

711,415

(19,354)

Jacksonville

438,000

490,664

(52,664)

Miami

95,961

114,654

(18,693)

Houston

722,954

760,837

(37,883)

Laredo

32,200

20,808

11,392

San Francisco

760,648

724,811

35,837

Norfolk

501,509

521,759

(20,250)

Philadelphia

8,748

9,263

(515)

Pacific Northwest

415,836

411,516

4,320

Los Angeles/Long Beach

176,995

189,940

(12,945)

Baltimore

545,621

526,866

18,755

South Carolina

340,457

296,885

43,572

Tổng Mỹ

6,631,501

6,737,486

(105,985)

Theo Green Coffee Association (gappingworld.com)Báo cáo phân tích thị trường