Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xin cho biết điều kiện và thủ tục chuyển đổi công ty liên doanh 100% vốn nước ngoài thành công ty cổ phần?
17 | 12 | 2007

Điều kiện chuyển đổi doanh nghiệp áp dụng theo Điều 11 của Nghị định 101/2006/NĐ-CP.

- Vốn điều lệ của công ty phải được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần

- Cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân.

- Số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa

- Chủ doanh nghiệp liên doanh phải là cổ đông sáng lập. Trường hợp có nhiều chủ doanh nghiệp thì ít nhất phải có một chủ doanh nghiệp là cổ đông sáng lập.

- Công ty có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.

Trình tự chuyển đổi doanh nghiệp áp dụng theo Điều 13 của Nghị định 101/2006/NĐ-CP.

1-Doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký lại trước hoặc đồng thời với việc chuyển đổi doanh nghiệp.

2- Chuẩn bị bộ hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp bao gồm những văn bản sau:

- Bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp lập theo Mẫu tại Phụ lục I - 15 kèm theo quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

- Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh gồm các nội dung quy định tại Đểm c, Khoản 1, Điều 12 của Nghị định 101/2006/NĐ-CP. Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp biết trong thời hạn 15ngày, kể từ ngày thông qua quyết định.

- Bản sao hợp lệ giấy phép đầu tư và các giấy phép đầu tư điều chỉnh.

- Trường hợp chuyển đổi có bổ sung thêm thành viên mới, thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm các tài liệu quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 101/2006/NĐ-CP.

- Trường hợp chuyển đổi có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư thì trong hồ sơ chuyển đổi còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh.

3- Nộp hồ sơ tại cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

4 - Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư sẽ xem xét và cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Nếu bộ hồ sơ bị từ chối hoặc phải sửa đổi, bổ sung, thì doanh nghiệp sẽ được thông báo lý do bằng văn bản.

5- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh con dấu, tài khoản và mã số thuế.Báo cáo phân tích thị trường