Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chuyển đổi Công ty Cao-su Ðồng Nai thành Tổng Công ty Cao-su Ðồng Nai
02 | 06 | 2009
Ngày 30-10-2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 248/2006/QÐ-TTg về việc thành lập Công ty mẹ-Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam, theo đó, Công ty Cao-su Ðồng Nai được chuyển đổi thành Tổng Công ty Cao-su Ðồng Nai trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam, do Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam nắm giữ 100% vốn; hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

Ngày 4-5-2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định thành lập Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Cao-su Ðồng Nai. Tổng Công ty Cao-su Ðồng Nai có cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành gồm một Hội đồng thành viên có năm người; Ban Tổng giám đốc; kiểm soát viên; kế toán trưởng và bộ máy giúp việc với chín phòng chức năng.

Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Cao-su Ðồng Nai trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư vào các công ty khác với vốn điều lệ là 999.710.802.949 đồng trên cơ sở kế thừa các ngành nghề kinh doanh của Công ty Cao-su Ðồng Nai. Mục tiêu phát triển của Tổng Công ty Cao-su Ðồng Nai là: Tăng cường và mở rộng vị thế hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm sự phát triển bền vững trên cơ sở phát triển năng lực chính là ngành nghề trồng, chăm sóc, chế biến các sản phẩm cao-su thiên nhiên, qua đó phát triển từng bước sang mô hình hoạt động kinh doanh theo hướng đa ngành. Huy động nhiều nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Cao-su Ðồng Nai. Tổng Công ty sẽ có các công ty con, công ty liên kết đa sở hữu, có sự tham gia của nhiều ngành, nghề cùng liên kết thúc đẩy sự phát triển của toàn Tổng Công ty. Dự kiến sẽ phát triển thành năm công ty con và tám công ty cổ phần. Ðồng thời xây dựng mối quan hệ gắn bó trong nội bộ Tổng công ty với các đơn vị trực thuộc, các công ty con sẽ được mở rộng bằng quan hệ đầu tư, có sự phân quyền cụ thể về trách nhiệm đối với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; các đơn vị phụ thuộc báo sổ trước đây sẽ được sắp xếp tổ chức thành các công ty liên kết có tính độc lập, có quyền tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cao-su Ðồng Nai Nguyễn Thị Gái cho biết: Trong giai đoạn 2008-2012, diện tích đất trồng cao-su của Tổng Công ty Cao-su Ðồng Nai sẽ giảm do quy hoạch vùng-địa phương. Dự kiến diện tích đất cao-su sẽ giảm 6.449,87 ha theo tiến độ: đến cuối năm 2012, diện tích cao-su chỉ còn khoảng 30.434 ha. Một số nông trường diện tích dưới 2.000 ha, quy mô còn lại quá nhỏ không phù hợp cho việc quản lý, điều hành sản xuất. Do đó hướng sắp xếp sẽ thực hiện là sáp nhập để hình thành các nông trường có quy mô quản lý hiệu quả hơn đạt từ 2.000 ha trở lên, với dự kiến từ nay đến năm 2012 chỉ còn tám nông trường (giảm ba nông trường) trực thuộc Tổng công ty.

Việc giảm diện tích đất trồng cao-su sẽ gây khó khăn đối với sự phát triển của Tổng Công ty trong giai đoạn tới. Nếu vẫn duy trì nguyên trạng các điều kiện của vườn cây như hiện nay, tất yếu doanh thu và lợi nhuận sẽ giảm, lực lượng lao động dôi dư cũng là vấn đề lớn cần giải quyết trong thời gian tới.

Ðể bảo đảm sự phát triển, vượt qua những khó khăn, Tổng Công ty Cao-su Ðồng Nai đang xây dựng kế hoạch tái canh trồng mới với những giống có năng suất cao, thực hiện chuyển dịch về cơ cấu kinh tế theo hướng đa dạng hóa ngành nghề để tạo nguồn thu nhập khác và giải quyết một phần lao động dôi dư, đồng thời sắp xếp lại các nông trường bảo đảm có quy mô hợp lý. Trong giai đoạn 2008-2012, dự kiến Tổng Công ty Cao-su Ðồng Nai sẽ tiếp tục thực hiện sắp xếp và cơ cấu lại tổ chức đối với các đơn vị hoạt động ngoài lĩnh vực cao-su và mở rộng đầu tư để thực hiện tốt chiến lược đa ngành. Cụ thể là: Năm 2009, tập trung thành lập Công ty TNHH Kinh doanh Ðịa ốc nhằm quản lý, kinh doanh các dự án khu dân cư và trung tâm thương mại trong phạm vi Tổng Công ty, trước mắt tiến hành thực hiện sáu dự án đầu tư cơ bản đã hoàn thành các thủ tục cần thiết, mức đầu tư dự kiến 1.169 tỷ đồng; trong năm 2010 sẽ tiến hành Cổ phần hóa Xí nghiệp Cơ khí vận tải hình thành Công ty Cổ phần Cơ khí vận tải, trong đó Tổng Công ty nắm giữ 30% vốn điều lệ. Sáp nhập và cổ phần hóa Trung tâm Văn hóa Suối Tre và Khách sạn Hồng Hạnh thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch, trong đó Tổng Công ty nắm giữ 30% vốn điều lệ. Thành lập Công ty cổ phần Chế biến Gỗ...Nguồn: www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường