Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kiểm soát chặt hơn đầu tư tài chính của công ty Nhà nước
12 | 03 | 2008
Bộ Tài chính vừa hoàn thành dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư ra doanh nghiệp khác để trình Chính phủ. Nghị định này dự kiến được ban hành trong tháng 3.2008.
Điểm mới trong dự thảo là quy định: Công ty Nhà nước không có chức năng đầu tư tài chính (ngoại trừ ngân hàng hoặc công ty tài chính) hoặc kinh doanh bất động sản, sẽ không được phát hành trái phiếu ra công chúng để đầu tư chứng khoán; kinh doanh bất động sản. Công ty Nhà nước được quyền chủ động huy động vốn phục vụ sản xuất – kinh doanh trong phạm vi hệ số nợ phải trả/vốn điều lệ của công ty không được vượt quá 3 lần; nếu vượt quá thì phải báo cáo đại diện chủ sở hữu xem xét quyết định các dự án huy động vốn. Sau khi quyết định, đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm thông báo cho Bộ Tài chính để theo dõi và giám sát…Nguồn: Thông tin Thương mại Việt Nam
Báo cáo phân tích thị trường