Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tình hình xuất khẩu cà phê của Braxin tháng 4/08
14 | 05 | 2008
Theo Hội đồng xuất khẩu cà phê tươi Brazil, trong tháng 4/08 Brazil đã xuất khẩu được 2,02 triệu bao cà phê tươi loại 60kg, tăng 7% từ mức 1,89 triệu bao cùng tháng năm trước. Tuy nhiên lượng xuất khẩu trên vẫn thấp hơn trong tháng 3 vừa qua, đạt tới 2,04 triệu bao.

Tính chung cho tất cả các loại cà phê, Brazil đã xuất khẩu được 2,29 triệu bao, thu về 379,9 triệu USD, tăng 7,5% về lượng và 32,4% về giá trị so với 1 năm trước đó.
Trong tổng lượng cà phê Brazil xuất khẩu thì có 1,89 triệu bao là arabica nhân – tăng 1,7% và 128.164 bao là robusta nhân – tăng 355% so với tháng 3/08. Cà phê hoà tan xuất khẩu cũng tăng 12% từ mức 271.209 bao của tháng 3/08 lên 242.086 bao.
Xuất khẩu cà phê Brazil cả năm 2008 được dự báo đạt 27 triệu bao.
Số liệu xuất khẩu cà phê tháng 4/08
 
(ĐVT: bao loại 60kg)

 
Robusta
Arabica
Cà phê tươi
Cà phê hoà tan
Tổng khối lượng
Tổng kim ngạch (triệu USD)
Tháng 4/08
128.164
1.896.380
2.024.544
271.209
2.295.753
379,947
Tháng 4/07
28.135
1.864.838
1.892.973
242.086
2.135.059
286,905
Thay đổi (%)
+355,5
+1,7
+7,0
+12,0
+7,5
+32,4

 
Số liệu xuất khẩu cà phê 7 tháng đầu vụ 2007/08 ( tháng 10/07-tháng 4/08)
 (ĐVT: bao loại 60kg)
 

 
Robusta
Arabica
Cà phê tươi
Cà phê hoà tan
Tổng khối lượng
Tổng kim ngạch (triệu USD)
Niên vụ 2007/08
1.377.367
19.184.209
20.561.576
2.833.237
23.394.813
3.489,418
Niên vụ 2006/07
1.245.353
20.970.613
22.215.966
2.545.797
24.761.763
3.108,424
Thay đổi (%)
+10,6
-8,5
-7,4
+11,3
-5,5
+12,3Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường