Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam
02 | 10 | 2007
Ngày 02 tháng 10 năm 2006, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ra quyết định số 90/2006/QĐ-BNN về Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào VN.

Ngày 02 tháng 10 năm 2006, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ra quyết định số 90/2006/QĐ-BNN về Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào VN.

Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế cho Quyết định số 01/2006/QĐ-BNN ngày 06/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về «Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam ».

Trong Quyết định nêu rõ tên 15 loại nguyên liệu được nhập khẩu theo yêu cầu về chất lượng và được ghi rõ kèm mã số HS (mã số phù hợp với công ước quốc tế). Và danh mục hơn 2000 loại thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam, được quy định chi tiết theo mã số HS, số đăng ký nhập khẩu, công dụng, dạng và quy cách bao gói, hàng sản xuất, nước xuất suất.Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Báo cáo phân tích thị trường