Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chỉ thị về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của Bộ Nông nghiệp và PTNT
27 | 08 | 2008
Thời gian qua công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý điều hành của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đạt được một số kết quả nhất định. Ứng dụng CNTT cùng với thực hiện cải cách hành chính đã góp phần nâng cao năng lực hoạt động trong quản lý điều hành của Bộ cũng như cung cấp các dịch vụ công phục vụ sản xuất, kinh doanh và phát triển ngành, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Tuy nhiên, nguồn lực CNTT của Bộ vẫn còn hạn chế, để khắc phục tồn tại trên, nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ gắn với cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước, thực hiện Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành chỉ thị số 87/2008/CT-BNN về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Chỉ thị nêu rõ:

+ Các đơn vị thuộc Bộ tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý và điều hành của đơn vị, quy định rõ trách nhiệm lưu trữ, chia sẻ thông tin theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn, dễ quản lý, truy nhập, tìm kiếm, thông suốt trong nội bộ đơn vị, giữa các đơn vị và Bộ. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm của đơn vị, xây dựng, cập nhật và duy trì cơ sở dữ liệu nội bộ, đáp ứng yêu cầu sử dụng thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của đơn vị.

+ Các Cục chuyên ngành có trách nhiệm công bố danh mục và lộ trình cung cấp các dịch vụ hành chính công trên website của đơn vị và của Bộ trước ngày 30/9/2008.

+ Các Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn căn cứ các nội dung, nhiệm vụ trong kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc để xác định mục tiêu, nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT của đơn vị, tăng cường trao đổi thông tin với Bộ quan email, website và giao ban trực tuyến, thường xuyên truy cập Cổng thông tin điện tử của Bộ để tiếp cận các thông tin chỉ đạo điều hành, các biểu mẫu điện tử về dịch vụ hành chính công cung cấp cho người dân và doanh nghiệp liên quan đên nông nghiệp và nông thôn.Nguồn: Agroviet
Báo cáo phân tích thị trường