Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu cà phê thế giới năm 2008
05 | 02 | 2009
Lượng cà phê thế giới xuất khẩu ước tính đạt 8,87 triệu bao trong tháng 12 năm 2008, tăng so với 7,51 triệu bao cùng kỳ năm 2007. Lượng xuất khẩu trong 3 tháng đầu niên vụ 2008/09 (từ tháng 10 đến 12/2008) đã tăng từ 21,8 triệu bao cùng kỳ niên vụ trước lên 23,1 triệu bao niên vụ này, tương đương với mức tăng 5,8 %.

Bảng: Lượng cà phê xuất khẩu năm 2008 ở một số nước xuất khẩu cà phê lớn và tổng lượng xuất khẩu thế giới.

Tên nước xuất khẩu
Loại cà phê
Lượng xuất khẩu
(Đơn vị: Bao 60 kg)
Riêng T12/2008
T10 đến T12/2008
01/2008 đến 12/2008
Brazil
A/R
3.214.366
9.174.735
29.241.550
Colombia
A
1.006.971
2.761.123
11.085.375
Indonesia
R/A
400.000
1.175.000
5.404.067
Peru
A
336.080
1.407.423
2.448.032
Uganda
R/A
298.978
745.274
3.311.310
Việt Nam
R
2.259.752
3.884.745
16.113.972
Tổng lượng cà phê thế giới xuất khẩu
8.867.198
23.073.716
96.622.078

Trong năm 2008, lượng cà phê Arabica xuất khẩu đạt 63,4 triệu bao, tăng so với 62,4 triệu bao năm 2007; trong khi đó ; lượng cà phê Robusta xuất khẩu chỉ đạt 33,2 triệu bao, giảm so với 34 triệu bao năm trước.Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường