Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn
28 | 05 | 2024

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn bao gồm:

1. Thông báo số 211/TB-CSCL-TC ngày 15/5/2024 của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn về thẩm định quyết toán ngân sách năm 2023: Chi tiết tại đây.

2. Quyết định số 19/QĐ-TTTT ngày 19/5/2024 của Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn về công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023: Chi tiết tại đây.Báo cáo phân tích thị trường