Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
30 trường hợp nghiên cứu về hợp đồng nông sản
28 | 09 | 2007
Thực hiện bởi nhóm làm việc: Trung tâm Chính sách Nông nghiệp (CAP) đã cùng với Making Markets Work Better for the Poor (M4P). Đơn vị xuất bản: Ngân hàng phát triển Châu Á tại Việt Nam - Năm xuất bản: 2007 - Số trang: 160

Năm 2002 Chính phủ ban hành Nghị định 80 nhằm tăng cường việc sử dụng Hợp đồng để cải thiện tình hình thu mua nông sản và tính hiệu quả của kinh tế nông thôn. Chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp để khuyến khích sử dụng hợp đồng nông sản thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi cho các bên tiếp cận với vốn, đất đai và cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, để hợp đồng nông sản có thể được ứng dụng một cách thành công tại Việt Nam, cần tiến hành cải thiện nhiều mảng then chốt.

Một nhóm nghiên cứu từ Trung tâm Chính sách Nông nghiệp (CAP) đã cùng với M4P thực hiện nghiên cứu thực địa, tiến hành phỏng vấn và nghiên cứu tài liệu để chọn ra một bộ 30 trường hợp nghiên cứu điển hình của sản xuất nông nghiệp theo hợp đồng, kết nối những người sản xuất nhỏ và người chế biến. Những trường hợp nghiên cứu được thực hiện với nhiều loại hình sản phẩm và tổ chức khác nhau, trong nhiều khu vực địa lý (miền Bắc, miền Trung, miền Nam/vùng ven đô, đồng bằng, miền núi). Những trường hợp nghiên cứu này bao gồm cả những trường hợp thành công và không thành công. Điều này nhằm đưa ra một cái nhìn hoàn chỉnh về tình hình thực tế, đồng thời có thể rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm khác nhau.

Cuốn sách này bao gồm hai phần: Phần thứ nhất: Tổng quan phân tích bao gồm: (1) Giới thiệu về nghiên cứu; (2) Mục tiêu; (3) Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu; (4) Các đặc điểm chính của hợp đồng nông sản Việt Nam; (5) Kết luận và gợi ý chính sách.

Phần thứ hai, tổng hợp của 30 trường hợp nghiên cứu về hợp đồng nông sản liên quan đến các vấn đề như sự hình thành của hợp đồng, điều khoản hợp đồng, tình hình thực hiện hợp đồng, lý do thành công và bài học kinh nghiệm.Báo cáo phân tích thị trường