Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu gạo thế giới
16 | 09 | 2007
Số liệu xuất khẩu gạo thế giới niên vụ 2004/2005 và 2005/2006 và hai tháng 9-10 niên vụ 2006/2007
Xuất khẩu gạo phân theo nước (nghìn tấn)
2004/052005/062006/072006/07
Tháng 9Tháng 10
Xuất khẩu
Achentina

345

400

400

400

Úc

52

350

600

150

Braxin

272

250

150

150

Burma

190

125

250

250

Campuchia

200

350

450

450

Trung Quốc

656

1

800

1

Ai Cập

1,095

1

800

900

EU-25

201

175

175

150

Guyana

182

170

170

170

Ấn Độ

4,687

3,8

4,3

4,3

Nhật Bản

200

200

200

200

Pakistan

3,032

3

2,5

2,9

Thái Lan

7,274

7,3

8,25

8,25

Uruguay

762

700

750

750

Việt Nam

5,174

5,2

4,7

4,7

Hoa Kỳ

3,862

3,7

3

3

Các nước khác

825

421

365

365

Tổng xuất khẩu gạo TG

29,009

28,141

27,86

28,085Nguồn: Báo cáo Thương mại lúa gạo Thế giới (USDA)
Báo cáo phân tích thị trường