Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng cao su thế giới đang ở mức thấp
28 | 10 | 2009
Theo dự báo mới nhất của Tập đoàn nghiên cứu cao su Quốc tế (IRSG), sản lượng cao su thế giới đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm nay.
Sản lượng cao su thiên nhiên thế giới năm 2009 dự kiến sẽ giảm 3,7% so với năm 2008. Đây là mức giảm mạnh nhất trong vòng 16 năm qua. Tiêu thụ cao su thế giới trong năm kết thúc vào tháng 6/2009 đạt 20,8 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 6/2005. Tiêu thụ trong tháng 6/2009 đã giảm 12,3% so với cùng tháng năm 2008. Trong niên lịch 2009 (tháng 1 – tháng 12), tiêu thụ cao su thiên nhiên dự báo sẽ giảm 5,5%, trong khi tiêu thụ cao su tổng hợp sẽ giảm 7,3%.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường