Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tiếp tục miễn, giảm thuế nông nghiệp
22 | 04 | 2010
Chính phủ đang tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp thực hiện từ năm 2011 đến hết năm 2020.

Theo dự thảo này, sẽ miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất sản xuất nông nghiệp trong hạn mức của các đối tượng như hộ gia đình, cá nhân nông dân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp (kể cả đất được thừa kế, cho tặng, nhận chuyển quyền sử dụng đất).

Ngoài ra, chính sách này cũng áp dụng với hộ gia đình, cá nhân là xã viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp nhận đất giao khoán ổn định của doanh nghiệp, hợp tác xã để sản xuất nông nghiệp; Hộ gia đình, cá nhân là nông trường viên, lâm trường viên nhận đất giao khoán ổn định của nông trường, lâm trường để sản xuất nông nghiệp.

Tương tự, hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có quyền sử dụng đất nông nghiệp góp ruộng đất của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật Hợp tác xã và hộ nghèo, hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp ở các xã đặc biệt khó khăn sẽ được miễn thuế trên toàn bộ diện tích đất sản xuất nông nghiệp.   Theo www.hoinongdan.org.vn
Báo cáo phân tích thị trường