Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chilê: Khối lượng thuỷ sản tại các cảng tăng 3,7% trong 9 tháng đầu năm
02 | 11 | 2007
Theo Phó ban Thư ký Thuỷ sản Chilê (SubPesca), tổng sản lượng thuỷ sản tại các cảng 9 tháng đầu năm 2007đạt 4.170.300 tấn, tăng 3,7% so với 4.022.400 tấn của cùng kỳ năm ngoái.
Theo Bản báo cáo về Đánh bắt và Nuôi trồng Thuỷ sản của Subpesca, 9 tháng đầu năm, tổng sản lượng khai thác đạt 3,5 triệu tấn, sản lượng nuôi trồng đạt 668.700 tấn.
Cá biển chiếm 65% khối lượng khai thác, tăng so với 63,9% của cùng kỳ năm 2006.
Khối lượng cá sòng, cá cơm và sácđin lần lượt chiếm 46%, 38,5% và 7,8% trong tổng khối lượng đánh bắt 9 tháng đầu năm 2007.
Hoạt động đánh bắt chủ yếu diễn ra tại các vùng V-X với khối lượng đạt 1,89 triệu tấn, chiếm 69,7% tổng khối lượng khai thác của cả nước. Các vùng I và II đạt 701.300 tấn (25,9%), và các vùng III và IV đạt 120.000 tấn (4,4%).
Về khối lượng đánh bắt cá đáy, tính đến tháng 9 năm 2007 tổng khối lượng tại các cảng đạt 19.800 tấn cá tuyết nam, tương đương với cùng kỳ năm 2006.
Tổng khối lượng khai thác của đội tàu là 10.800 tấn, trong khi đó, khối lượng đánh bắt của các tàu thủ công là 9.000 tấn.
Subpesca cũng cho biết rằng, tổng khối lượng cá tuyết nói chung 9 tháng đầu năm đạt 33.600 tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2006.
Khối lượng tôm vàng tại các cảng đạt 3.000 tấn, trong đó, 80% khối lượng khai thác (1.460 tấn) thuộc vùng IV.
Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản 8 tháng đầu năm đạt 604.900 tấn, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2006 (522.700 tấn).
Các loài nuôi trồng chính là cá hồi Đại Tây Dương, vẹm và cá hồi ráng lần lượt chiếm 36,9%, 30,7% và 21% tổng sản lượng thuỷ sản nuôi. Hai vùng X và vùng XI (phía nam Chilê) có sản lượng thuỷ sản nuôi lớn nhất cả nước với 465.900 tấn và 113.200 tấn.
8 tháng đầu năm, sản lượng nuôi cá hồi Đại Tây Dương đạt 223.300 tấn, giảm 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nuôi tập trung ở vùng X với 159.600 tấn và vùng XI với 59.700 tấn.
Sản lượng nuôi cá hồi ráng đạt 127.200 tấn, tăng 44,6% so với 8 tháng đầu năm 2006 (87.900 tấn). Các vùng nuôi chính là cùng X với 83.400 tấn và vùng XI với 40.700 tấn.
Tổng sản lượng vẹm nuôi 8 tháng đầu năm 2007 đạt 185.700 tấn, tăng 90,6% so với cùng kỳ năm 2006. Có tới 99,9% sản lượng vẹm đến từ vùng X.


Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường