Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu cà phê Brazil tháng 6/2008
11 | 07 | 2008
Theo Hội đồng xuất khẩu cà phê tươi Brazil, trong tháng 6/2008 Brazil đã xuất khẩu được 1,56 triệu bao cà phê loại 60kg/bao, giảm 13,6% so với mức 1,81 triệu bao của tháng 6/2007. ^
Tháng trước, Brazil đã xuất khẩu 1,7 triệu bao cà phê tươi, như vậy so với tháng 5/08 thì xuất khẩu cà phê Brazil tháng này cũng giảm đi.

Tính chung cho tất cả các loại cà phê xuất khẩu của Brazil thì khối lượng xuất khẩu đạt 1,85 triệu bao với giá trị 297,5 triệu USD, so với cùng tháng năm trước đã giảm 11,8% về lượng nhưng tăng 7,7% về giá trị. Trong đó, cà phê arabica đạt 1,42 triệu bao - giảm 14,8%; cà phê hoà tan đạt 286.264 bao – giảm 0,7%; cà phê robusta vẫn giữ được mức 141.926 bao của năm trước.

Theo tính toán sơ bộ của Cecafe, niên vụ 2007/08, xuất khẩu cà phê Brazil dự báo đạt 23,86 triệu bao, giảm 9,2% so với mức 26,27 triệu bao ước đạt trong niên vụ trước.

Dưới đây là số liệu xuất khẩu cà phê của Brazil trong tháng 6/08 và 9 tháng đầu niên vụ 2007/08, có so sánh với niên vụ trước. (ĐVT: bao loại 60kg)

Xuất khẩu tháng 6RobustaArabicaCà phê
tươiCà phê
hoà tanTổng
khối lượngTổng kim ngạch
(triệu USD)
Tháng 6/08141.9261.421.193 1.563.119286.264 1.849.383 297.451
Tháng 6/07141.794 1.667.697 1.809.491 288.264 2.097.755276.204
Thay đổi (%)+0,1 -14,8 -13,6 -0,7 -11,8 +7,7

Xuất khẩu 9 tháng đầu niên vụRobustaArabicaCà phê
tươiCà phê
hoà tanTổng
khối lượngTổng kim ngạch
(triệu USD)
Niên vụ 2007/081.727.46922.132.486 23.861.955 3.395.45527.257.4104.114.646
Niên vụ 2006/071.481.356 24.789.122 26.270.478 3.138.661 29.409.139 3.719.689
Thay đổi (%)+16,7 -10,7 -9,2 +8,2 -7,3 +10,6Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường