Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ các thị trường 11 tháng năm 2023
11 | 01 | 2024
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa 11 tháng năm 2023 đạt trên 1,06 tỷ USD, giảm 8,5% so với 11 tháng năm 2022.

Nguồn: vinanet.vn

Nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ các thị trường 11 tháng năm 2023

Riêng tháng 11/2023 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt 109,9 triệu USD, tăng 28,1% so với tháng 10/2023 và tăng 32,3% so với tháng 11/2022.
Newzealand, Mỹ, Pháp và Australia là các thị trường chủ yếu cung cấp sữa và sản phẩm cho Việt Nam; trong đó nhập khẩu nhiều nhất từ Newzealand đạt 353,25 triệu USD, chiếm 33,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 7,2% so với 11 tháng đầu năm 2022; riêng tháng 11/2023 đạt 38,67 triệu USD, tăng mạnh 120,6% so với tháng 10/2023 và tăng 69,9% s với tháng 11/2022.
Nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ thị trường Mỹ giảm mạnh 37,6% so với 11 tháng năm 2022, đạt 126,35 triệu USD, chiếm 11,9%; nhập khẩu từ thị trường Australia cũng giảm mạnh 37,9%, chỉ đạt 56,67 triệu USD, chiếm 5,3%.
Tuy nhiên, nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ thị trường Pháp 11 tháng tăng mạnh 68,5%, đạt 60,48 triệu USD, chiếm 5,7%.

Nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ thị trường Đông Nam Á đạt 147,77 triệu USD, chiếm 13,9%, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa 11 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/12/2023 của TCHQ)

                                                                                      ĐVT: USD

Nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ các thị trường 11 tháng năm 2023

 Báo cáo phân tích thị trường