Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Uganđa: người trồng mía đường yêu cầu tăng giá bán
25 | 02 | 2009
Nông dân trồng mía đường ở Uganđa yêu cầu tăng giá bán. Thông qua Hiệp hội nông dân trồng mía đường quốc gia, những người nông dân viện cớ họ chỉ được trả trung bình 34.000shilling/tấn. Trong khi đó họ lập luận có thể sản xuất trung bình 90kg đường từ 1 tấn mía, chi phí hết khoảng 162.000 shilling, và điều đó là thiệt hại quá nhiều so với phần họ được trả.

James Rwampwanyi, phó chủ tịch hiệp hội cho biết nông dân trồng mía có quyền được hưởng mức giá và hợp đồng công bằng. Ông kêu gọi ban hành một đạo luật hướng dẫn về giá thành của mía đường.

Trong một cuộc họp với đại biểu quốc hội, James Rwampwanyi cho biết chúng ta vẫn còn những thách thức khi mở cửa thị trường tới các nước Đông Phi còn lại, các quốc gia có ngành sản xuất mía đường phát triển hơn và có nhiều chính sách linh hoạt hơn được áp dụng.Nguồn: khuyennong
Báo cáo phân tích thị trường