Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chế độ thuế đối với mặt hàng gỗ tái xuất
18 | 01 | 2010
Tổng cục Hải quan có văn bản số 7726/TCHQ-KTTT trả lời về chế độ thuế đối với mặt hàng gỗ khi tái xuất.

1.Căn cứ Thông tư số 59/2007/TT-BTC; Thông tư 79/2009/YY-BTC; Công văn số 12472/BTC-CST của Bộ Tài chính, thì:


Trường hợp nếu trực tiếp NK mặt hàng gỗ và thực tái xuất số gỗ NK; nếu không thoả mãn điều kiện quy định tại điểm 8.1 khoản 8 Mục I phần E Thông tư 59 hoạc điểm a khoản 8 Điều 12 Thông tư số 79 thì không được xét hoàn lại thuế NK đã nộp và phải nộp thuế XK.


2.Đối với trường hợp tái XK hàng hoá có tờ khai XK đăng ký với cơ quan hải quan trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư 79 nếu doanh nghiệp làm thủ tục tái xuất hàng hoá tại chính cửa khẩu nhập hoặc qua một cửa khẩu khác nhưng đều thuộc một cục hải quan địa phương theo quy định tại Điểm 2 Mục III phần E Thông tư số 59 thì được xét hoàn thuế NK đã nộp và không phải nộp thuế XK. Từ thời điểm Thông tư 79 có hiệu lực thi hành thì hàng hoá NK vì lý do nào đó tái xuất nhưng không đáp ứng được về nơi làm thủ tục Hải quan thì sẽ thực hiện kiểm tra trước, hoàn thuế NK và không thu thuế XK theo quy định tại điểm a.5 Khoản 8 Điều 112 Thông tư số 79.


3.Trường hợp Công ty không trực tiếp NK mặt hàng gỗ mà mua của một đơn vị khác sau đó XK theo hướng dẫn tại công văn số 6423/TCHQ-KTTT ngày 27/10/2009 của Tổng cục Hải quan.Theo InfoTV
Báo cáo phân tích thị trường