Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Những điểm mới trong chính sách về doanh nghiệp VVN NNNT
02 | 07 | 2010
AGROINFO - Nghị định 56/2009/ NĐ-CP và 61/2010/CP đã tạo ra những cơ chế chính sách mới cho các doanh nghiệp VVN NNNT. Sự so sánh dưới đây sẽ cho phép hình dung những thay đổi mới về chính sách. Rõ ràng, có những chuyển biến mạnh mẽ về chính sách, tạo cơ hội cho doanh nghiệp…
Điểm mới của nghị định 56
 So với nghị định 90/2001/ND-CP, nghị định 108 và Luật Đầu tư trước đây nghị định 56 có nhiều điểm mới.
Định nghĩa lại các DNNVV, chi tiết hơn và quan tâm đến cả các DN siêu nhỏ và phân biệt DN trong các khu vực khác nhau: NN, CN và thương mại DV
Các chính sách tuy chưa cụ thể nhưng xây dựng được các nguyên tắc khá tốt, Hy vọng được cụ thể hóa ở các địa phương ban ngành.
Một số điểm mới của nghị định 56 so với các nghị định khuyến khích phát triển DN NNNT trước đây như sau:

Nội dung
Quy định trong nghị định 56
Sự khác biệt của nghị định 56 so với các nghị định, CS trước đây.
Định nghĩa DNNVV
-          Có thêm khái niệm siêu nhỏ
-          Có chia ra các lĩnh vực khác nhau.
-          Có điều chỉnh tùy theo địa phương.
-          Có thêm khái niệm siêu nhỏ
-          Có chia ra các lĩnh vực khác nhau.
-          Có điều chỉnh tùy theo địa phương.
Đối tượng áp dụng của nghị định
-          Nghị định này áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các tổ chức trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và cơ quan quản lý nhà nước về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
-          Có sự mở rộng đối tượng áp dụng ra các cơ quan trợ giúp phát triển DNNVV và các CQ quản lí
Kế hoạch trợ giúp
-          Các bộ ngành lên kế hoạch 5 năm/lần cả về nội dung và kinh phí
-          Chuyển đây thành một chương trình mục tiêu của CP
-          Cho phép các bộ ngành lên kế hoạch 5 năm/lần cả về nội dung và kinh phí
-          Lần đầu tiên có một chương trình mục tiêu về lĩnh vực PTDNNVV
-          Tính đến cả yếu tố giới và lao động.
-          Lần đêu tiên có một chương trình cho người giàu chứ không chỉ là các chương trình người nghèo?
-          Vì thế không thể mang kinh nghiệm của các CT nghèo vào làm CT giàu được (Pháp lí rất cao)
CS khuyến khích đầu tư
-           
-          Nghị định 90 còn khá chung chung
-           
Chính sách tín dụng
-          Vẫn tiếp tục cho phép thành lập quỹ tín dụng
-          Giao cho hệ thống ngân hàng NN soan thạo xây dựng các dự án hỗ trợ kỹ thuật nâng cao khả năng tiếp cận vốn của DNNVV
-          Đã có sự rút kinh nghiệm của các quỹ bảo lãnh tín dụng trước đây, do không có khả năng tư vấn và phân tích hoạt động của DN nên không giám bảo lãnh tín dụng.
 
Thành lập quỹ phát triển
-          Thành lập quỹ phát triển tiếp nhận vốn CP và vốn hỗ trợ khác trợ giúp choa các CT hỗ trợ kỹ thuật. Hoặc ủy thác cho vay ưu đãi. Bộ KHDT và Tài Chính hỗ trợ lập quỹ này.
-          Trước đây không có, chỉ có quỹ bảo lãnh tín dụng.
Mặt bằng sản xuất
-          Bỏ cụm tư: Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng các chính sách ưu đãi trong việc thuê đất, chuyển nhượng, thế chấp và các quyền khác về sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật.
-           
-           
Trợ giúp KHKT, Công nghệ
-          Đề cập đến vấn đề ở 4 khia canh:
-          1) Tư vấn trợ giúp về kỹ thuật
-          2) Khuyến khích đầu tư
-          3) Cung cấp thông tin
-          4) Trợ giúp tài chính
-           
Kích cầu
-          Giao cho UBND các cấp trích mua sắm cung cấp các DV công cho DNNVV
-          Trích tỷ lệ công quỹ để mua sắm và thực hiện các DV công cho DNNVV? Liệu có khả thi? Có chế thầu cung cấp DV công có vấn đề gì không?
Xúc tiến thương mại
-           
-           
Trợ giúp nguồn nhân lực
 
-          Nhà nước bố trí kế hoạch, kinh phí để hỗ trợ đào tạo nhân lực cho các DNNVV về quản trị DN, lồng ghép trong kế hoạch PTKT XH 5 năm của các địa phương?
-          Rà soát và lên kế hoạch đào tạo nhân lực cho DN, dùng ngân sách hàng năm để lên kế hoạch đào tạo quan trị DN theo nhu cầu.
Vườn ươm DN
-          Hỗ trợ vườn ươm, chinh sách chưa xây dựng cụ thể.
-          Chủ trương tiếp tục xây dựng các vườn ươm DN để hỗ trợ các DV kinh doanh và các nguồn lực cho DN, tuy nhiên chưa có cơ chế rõ ràng.
Thành lập hội đồng tư vấn CP về phát triển DNNVV cấp Chính phủ
-          Do Bộ trưởng Bộ KHDT và cục trưởng cục DNNVV làm trưởng và phó.
-          Hội đồng thành lập tư vấn trực tiếp cho CP

 
Điểm mới của nghị định 61/2010/CP
Chính sách khuyến khích đầu tư vào NNNT,  theo quy đinh mới, có một số điểm mới nghư sau:
Mở rộng phạm vi ngành nghề/lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi lên đến 28 ngành, nghề. So với các chính sách trước đây trong nghị định 108 và luật đầu tư không chỉ có 11 ngành nghề.
Các vùng ưu đãi, đặc biệt ưu đãi đã được chi tiết hóa.
Các chính sách ưu đãi quan trọng nhất trong nghị định này là:
                                  i.    Đất đai
                                 ii.    Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực
                                iii.    Hỗ trợ phát triển thị trường
                               iv.    Hỗ trợ dịch vụ tư vấn
                                v.    Hỗ trợ áp dụng tiến bộ KHKT
                               vi.    Và hỗ trợ cước phí vận tại
 
Điểm mới của CS lần này quy định trong nghị định 61 chính là việc định rõ cơ chế hỗ trợ đối với 6 lĩnh vực trên (đất đai, nhân lực, khoa học, thị trường, tư vấn và cước phí vận tải), có tính đến quy mô của các DN, đặc biệt là các DN siêu nhỏ.
Điểm quan trọng nhất trong 6 danh mục hỗ trợ trên đây của nghị định 61 có lẽ là hỗ trợ, ưu đãi về đất. Với 28 ngành nghề ưu đãi và đặc biệt ưu đãi quy định ở nghị định này, có thể thấy các đối tượng được hưởng chính sách sẽ được mở rộng rất nhiều.
AGROINFO
 
 


Báo cáo phân tích thị trường