Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thu hồi hạn ngạch nhập khẩu 850 tấn đường
23 | 11 | 2011
Giấy phép bị thu hồi này của hai doanh nghiệp là công ty cổ phần Thực phẩm quốc tế và công ty liên doanh Orana Việt Nam.

 850 tấn là số lượng đường thô, đường tinh luyện nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan vừa bị bộ Công thương ra quyết định thu hồi giấy phép nhập khẩu. Giấy phép bị thu hồi này của hai doanh nghiệp là công ty cổ phần Thực phẩm quốc tế và công ty liên doanh Orana Việt Nam. Theo bộ Công thương, việc thu hồi căn cứ vào biên bản kiểm tra năng lực sản xuất và thực tế sử dụng đường của hai doanh nghiệp này.
 Như vậy, công ty cổ phần Thực phẩm quốc tế chỉ được phép tiếp tục nhập khẩu 1.200 tấn đường hạn ngạch thuế quan trong năm 2011. Tương tự, công ty liên doanh Orana Việt Nam cũng sẽ chỉ được phép nhập khẩu 550 tấn đường trong năm 2011.

 Theo SGTT
Báo cáo phân tích thị trường